Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 320 0

Orhangazi Milli Emlak Şefliğinden 2 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Orhangazi Milli Emlak Şefliğinden 2 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 adet işyerinin kiraya verilmesi işi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 18.03.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Orhangazi Milli Emlak Şefliğinde (Orhangazi Hükumet Konağı 2. Kat),
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1-Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmaz malların kiralaması, 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Orhangazi Milli Emlak Şefliğinde (Orhangazi Hükumet Konağı 2. Kat) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

  • İhalelerin başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanununa göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat belgesi,
  • İkametgah belgesi ile nüfus cüzdanı örneği (T.C Kimlik numarasını belirtir),
  • Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
  • Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,
  • Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge,
  • Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri,
  • Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir,

3- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Orhangazi Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

4- Postayla yapılacak müracaatlarda; teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5- Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İrtibat telefon: (0224) 5731015


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir