Ortaca Belediyesine Ait 13 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir

✔ Ortaca Belediyesine Ait 13 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ortaca Belediye Encümen Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Ortaca Belediyesinden

Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığı’na ait aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 13 adet taşınmaz, 10.03.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile kiraya verilecektir.

2- İhale dokümanı (Şartname, Adres beyanı,Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 105 Belediye Hizmet Binası /Mali Hizmetler Müdürlüğü- Ortaca- Muğla adresinde ücretsiz olarak görülebilir. 30,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

3- İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

* İkametgah Belgesi, Kimlik

* Adli sicil Belgesi.

* Kayıtlı ise Kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

* İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

* İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER:

* Oda kayıt Belgesi(ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)

* Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

* Adli Sicil Belgesi (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü/varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)

* İmza sirküleri, Vergi levhası.

* Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge(ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.) Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi geçmemiş olacak.

* Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası.

* Tebligat için adres beyanı.

* Yer görme Belgesi, ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan.

* Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Ortaca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.)

* Şartname satın alındığına dair makbuz.

D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

4- Evrak teslim tarihinden sonra postada/kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5- İhale Şartnamesi Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 40.00.TL karşılığında temin edilebilir.İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir.

6- İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 09.03.2020 tarihi saat: 16:00’ ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve saatinde Belediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

8- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yedniden tespitte serbesttir.İhale Komisyonunun ihaleyi yapıp/yapmama kararı kesindir.

9- Taşınmazların aylık veya yıllık kira bedelleri idareye aylık olanlar her ayın 15’inde peşinen yıllık olanlar sözleşmeden sonra 30 içinde peşinen ödenecektir.

10- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok