OSKİ Fatsa Kaynak Suyunu 9 Yıllığına Kiraya Verecektir

✔ OSKİ Fatsa Kaynak Suyunu 9 Yıllığına Kiraya Verecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Dolunay Mah. Dolunay Sok. No: 12 Fatsa/ORDU
  • İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

✔ OSKİ Genel Müdürlüğünden

ORDU Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ORDU İli Fatsa İlçesi Sazcılar Mahallesi Naldöken Mevki Y= 622200,73 X= 4545508,69 koordinatlarında yer alan Kaynak Suyunun 9 Yıl (108 Ay) Süreyle Kiraya Verilmesi İşi OSKİ İhale Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi uyarınca açık teklif arttırma usulü ile ihale edilecektir.

Su kaynağından kiraya verilecek toplam debi miktarı Q= 0,833 lt/sn’dir.
İşin ihalesi 05/03/2020 Perşembe günü Saat 10:00 ’da OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Dolunay Mah. Dolunay Sok. No: 12 Fatsa/ORDU adresindeki OSKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odasında yapılacaktır.

Tahmini ilk yıl kira bedeli 157.680,00 TL/Yıl ‘dır.

İhale dökümanı OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Dolunay Mah. Dolunay Sok. No: 12 Fatsa/ORDU’daki OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görülebilir veya KDV dahil 100,00 TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

  • Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik belgesi (nüfus kâğıdı veya nüfus cüzdan örneği),
  • Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

  • Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
  • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
  • İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
  • İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi vermesi,

4- En az 4.730,40 TL tutarında geçici teminat,

5- İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz),

Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 2. ve 3. maddedeki belgeleri vermeleri gerekmektedir.

İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Telefon veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

OSKİ Genel Müdürlüğü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

ADRES : TELEFON: 0(452) 233 06 96
OSKİ Genel Müdürlüğü
Fatsa/ORDU

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok