Osmangazi Üniversitesinde Kırtasiye ve Fotokopi Merkezi Kiraya Verilecektir

✔ Osmangazi Üniversitesinde Kırtasiye ve Fotokopi Merkezi Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 13.02.2020 — saat: 10:30,
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Rektörlük 1. Kat Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Osmangazi Üniversitesinden

1 – İHALENİN KONUSU VE NİTELİĞİ : 

Üniversitenin Mülkiyetinde bulunan toplam iki (2) adet Kırtasiye ve Fotokopi Merkezinin Personel ve Öğrencilere hizmet vermek amacıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile Bir (1) Yıllığına kiralanması işi ihale edilecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-128.png

3. İDARENİN ADRESİ : 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

4. İŞİN ADI, SÜRESİ, MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:

ADET YÜZÖLÇÜMÜ Kiralanacak (Kırtasiye) yerleri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-129.png

5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI :

İsteklilerin :

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi/kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A)- Kanuni ikametgâh belgesi

B)- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

C)- 2020 yılına ait T.C. Savcılığından alınan iyi hal kâğıdı (Sabıkasızlık Belgesi)

a) Gerçek kişi olması halinde T.C. Savcılığı iyi hal kâğıdı (Yüz kızartıcı suç ve bağımlılık yapan maddelerden kullanmak veya satmaktan yargılanmak ve hüküm giymemiş olmak şartı)

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığı iyi hal kâğıdı (Yüz kızartıcı suç ve bağımlılık yapan maddelerden kullanmak veya satmaktan yargılanmak ve hüküm giymemiş olmak şartı)

D)- İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

b) Tüzel kişi olması halinde. Tüzel kişiliğin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

E)- İstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin vekâletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi,

F)-Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge veya banka geçici teminat mektubu (Geçici teminat bedeli nakit olarak ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe veznesine veya Ziraat Bankası Eskişehir Şubesindeki TR 27 0001 0001 1740 0130 8150 03 IBAN numarasına yatırılabilir.)

G)-İhale dokümanları; Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe veznesine veya Ziraat Bankası Eskişehir Şubesindeki TR27 0001 0001 1740 0130 8150 03 Iban numarasına İşin Adını ve VKN/TC.No. belirterek 100,00 -TL doküman bedelini yatırarak İhale Dokümanını idareden almaları, ayrıca dekontunu ihale dosyasına koymaları zorunludur.

H)- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

I)- İsteklinin; Meslek Odası veya Ticaret Odası kaydı

İ)- Ticaret sicil gazetesi belgesi,

J)-Vergi Mükellefi olduğuna dair belge,

K)-İhale tarihinden en geç bir ay öncesine kadar Vergi ve Sigorta Borcu bulunmadığına dair belgeler

L)- İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge,

M)- Fotokopi, baskı, cilt makinası vb. şartname ve eklerinde belirtilen bulunması gereken zorunlu makine teçhizatın kendi demirbaş envanterinde kayıtlı olduğunu belgelemeli veya yapılan bir sözleşme ile işbu şartnamede istenilen makine-teçhizatın istekli tarafından sözleşme süresi içinde kullanabileceğine dair sözleşmenin aslı.

N)- Kullanılacak tüm makine-teçhizat en fazla 5 yıllık olmalı ve istekli alış faturaları vb. belgelerle belgelemeli.

Ö)- Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin teklif dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumluluk kabul etmez.

7- Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler kiralayana aittir.

8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İstekliler ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılırlar.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok