Poliklinik Önü Kantin Yeri İhaleyle Kiraya Verilecektir

✔ Poliklinik Önü Kantin Yeri İhaleyle Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Merkez Poliklinik önünde bulunan 248,86 m2 (178,86 m2 kapalı alan ve 70,00 m2 açık alan) kantin yerinin 10 ay 14 gün kiraya verilmesi işi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Ziraat Mah. Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No: 3 Dışkapı Altındağ/ANKARA, Satınalma servisi İhale odasında,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

✔ Sağlık Bilimleri Üniversitesinden

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Merkez Poliklinik önünde bulunan 248,86 m² (178,86 m² kapalı alan ve 70,00 m² açık alan) kantin yerinin 10 ay 14 gün kiraya verilmesi işi

1- İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı: Yeri, niteliği ve miktarı, kira şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan 248,86 m²’lik alan kiraya verilecektir.

2- Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Kurumumuz satınalma biriminden (Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No: 3 Dışkapı Altındağ/ANKARA) 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale, 04.03.2020 tarihinde Saat 10:00.’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Kurumumuz Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Ziraat Mah. Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No: 3 Dışkapı Altındağ/ANKARA, Satınalma servisi İhale odasında istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.

4- Tahmin Edilen Bedel: 898.229,27 TL (sekizyüztdoksansekizbinikiyüzyirmidokuzürklirasıyirmiyedikuruş)’dır.

5- Geçici Teminat:İhaleye katılacakların, en az 269.468,79 TL (ikiyüzaltmışdokuzbindörtyüzaltmışsekiztürklirasıyetmişdokuzkuruş) TL’lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler:

  • Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
  • Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Kuzey Döner Sermaye Muhasebe Birimi (Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Halk Bankası Opera Şubesi TR05 0001 2009 4130 0005 0001 45 No’lu Iban hesabına veya veznesine yatırılacaktır.

6- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:

a- Gerçek kişi ise kanuni ikametgahını gösterir ikametgah belgesi, tüzel kişi ise tebligat adres beyanı, (Bu belge tüzel kişilerde firma yetkilisi tarafından düzenlenecek ve imzalı olarak ibraz edilecektir.)

b- Gerçek kişilerden, resmi kurumlardan alınmış kantin işletmeciliği, kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya diploması.

Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmenin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya oda faaliyet belgesi.

c- İlk ilan tarihi itibari ile vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya resmi internet sitesinden alınabilir.)

d- İstekliler daha önce veya hali hazırda en az 600 (altıyüz) yatak kapasiteli ve en az 2 (iki) yıl boyunca bir sağlık tesisi kantini işlettiğine dair sağlık tesisi idarelerinden alınacak belgeyi ihale dosyasına sunmak zorundadır. Bu belgeyi ibraz etmeyenler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

e- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

g- Gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi ve vergi kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası gösteren belgelerin en az birini teklifi ile birlikte sunacaktır. İstekliler dosya ve belgelerini ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir. İstekliler İlanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yönetmeliğin (Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik) 28. maddesi hükümlerine göre uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Posta İle yapılan başvurularda oluşan gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu konuda idare sorumlu olmayacaktır.

h- Bu şartnamede belirtilen muhammen bedelin % 30 oranında geçici teminat alınacaktır.

ı- İhale Dokümanının satın alındığına dair belge (Dekont)

7- Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, hastanemiz satınalma birimine teslim edilecektir. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Satınalma birimine ulaşması şarttır.

8- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

İhale Yetkilisi : Prof. Dr. S. Selçuk ÇOMOĞLU – Başhekim
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 71dafb92-095e-4c3b-a2b2-ce3f56f7899d kodu ile erisebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png
https://yemekciyiz.net/

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok