Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 341 0

Şahinbey Belediyesi 3 Adet İş Yerini İhaleyle Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Şahinbey Belediyesi 3 Adet İş Yerini İhaleyle Kiraya Verecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Gaziantep/Şahinbey belediyesi tarafından Mavikent mahallesinde bir adet Dükkan, Güneykent Mahallesinde bir adet kese odası ve Kolejtepe Mahallesinde bir adet çay ocağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre,
İşin Yapılacağı Yer : Şahinbey
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 01.04.2020 — saat: 14:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 31.03.2020 — saat: 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Gaziantep/Şahinbey İlçe Belediyesi -Encümen Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- TARAFLAR

Bu ihalede “İDARE” Şahinbey Belediyesi’ni, “İSTEKLİ” İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiyi, “KİRACI” ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2- İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Gaziantep/Şahinbey belediyesine ait olan, aşağıdaki tabloda mahalle, adres, ada/parsel numarası, niteliği, bağımsız bölüm/no.su, mevkii/yeri, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazın ihale yoluyla tabloda belirtilen saatte 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi.

S. NoMah.Niteliği/AdresAda/ ParselB.B.No/ Kapı NoYıllık/Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL) + KDV%3 Geçici Teminat (TL)YılSaat
1MavikentDükkân (Şahinbey Oto Sanayi Sitesi içerisindeki Sosyal Tesis)6237/18/65AAylık:930,00 TL+KDV1.005,00 TL314:30
2GüneykentKese Odası ( Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu ve Kültür Merkezi )5680/1Aylık:350,00 TL+KDV378,00 TL314:40
3KolejtepeÇay Ocağı (Kolejtepe Mahallesi Yeşil Cami Caddesi No:8)2093/1/8Yıllık:34.000,00 TL+KDV3.060,00 TL314:4

3- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Taşınmazların yıllık/aylık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat bedelleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

4- İHALENİN ŞEKLİ

İhaleler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanların 100.- (yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir.

6- İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ

Yukarıdaki tabloda yer alan taşınmazların İhalesi 01.04.2020 Çarşamba günü, yukarıdaki listede belirtilen saatlerde, Gaziantep/Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İsteklilerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Gaziantep/Şahinbey Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne en geç 31.03.2020 Salı günü saat: 16.00’a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmez.

7- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili tabloda belirtilen yıl üzerinden belirlenen % 3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 970001500158007266618948 IBAN No.lu Belediyemiz hesabına veya Gaziantep/Şahinbey Belediyesi veznesine nakden yatırabileceği gibi bu ilanın 8.maddesinde belirtilen değerleri de Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne verebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale, % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

8-TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

a)- Tedavüldeki Türk Parası,
b)- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c)- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

9- İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgeler dosya içerisinde Gaziantep/Şahinbey Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne teslim edilecektir.

9.1. Kanuni ikametgahı olduğuna dair belge (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),
9.2. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
9.3. Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
9.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
9.4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
9.4.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
9.5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),
9.6. Vekaleten katılanlardan yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,
9.7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
9.8. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz
9.9. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya bu ilanın 8. maddesindeki değerler,
9.10. İsteklinin
Gaziantep/Şahinbey Belediyesi herhangi bir borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
9.11. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)
9.12. Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

Ortak girişimlerde; iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.

Sıra numarası 2 de belirtilen Kese Odası ve sıra numarası 3 de belirtilen Çay Ocağında ücret tarifeleri Gaziantep/Şahinbey Belediyesi Encümenince belirlenecektir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir