Samsun/Atakum Belediyesine Ait 2 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir

✔ Samsun/Atakum Belediyesine Ait 2 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.02.2020 — saat: 09:30
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 04.02.2020 09:15
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Atakum Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
✔ Atakum Belediyesinden

1- Mülkiyeti Atakum/Samsun Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 2 (iki) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-114.png

2- İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliğ gününden itibaren 15 gün içinde; damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini Atakum Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılıp sözleşmenin imzalanmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale fesh edilecektir.

3- İhale 04.02.2020 Salı günü saat 09:30’dan itibaren Atakum Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda yapılacak olup, teklifler 04/02/2020 Salı günü saat 09:15’e kadar Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) Kanuni İkametgah Adresi, ( Nüfus Müdürlüğünden alınacak )

B) Tebligat için adres göstermesi,

a-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c-Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %’3’ü oranında)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.

H) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

5- İhale Şartnamesi, Atakum / Samsun Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir.

6- Posta ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok