Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 420 0

Samsun Büyükşehir Belediyesi Otel-Lokanta ve Kafeterya ile Yöresel Ürün Satış Binalarını Kiraya Verecektir….

Paylaş:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Otel-Lokanta ve Kafeterya ile Yöresel Ürün Satış Binalarını Kiraya Verecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 19.03.2020 14:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 19.03.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- İlimiz Bafra İlçesi, Doğanca Mahallesi, 162 ada, 3 ve 4 no.lu parsellerin kesiştiği bölgede, 3.271,33 m² alan üzerinde inşa edilmiş olan, Samsun Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 20.06.2017 tarih ve 132121A kararı ile Belediyemize tahsisli bulunan ve Kızılırmak Deltası Yönetim Planı Çerçevesinde Alan Yönetimi İşbirliği Protokolü kapsamında Belediyemiz tarafından tadilat yapılarak “Otel (16 odalı)” olarak düzenlenen bina ile Kızılırmak Deltası Yönetim Planı Çerçevesinde Alan Yönetimi İşbirliği Protokolü kapsamında RAMSAR alanı içinde kalan, İlimiz Ondokuzmayıs İlçesi Yörükler Mahallesi sınırları içinde bulunan, 2.541,00 m² alan üzerinde Belediyemiz tarafından projelendirilerek inşa edilen, bungalov tarzı 5 adet otel binası (toplam 10 odalı), 1 adet lokanta binası, 1 adet kafeterya binası ve 1 adet yöresel ürün satış binasından oluşan yeme içme ve konaklama tesisi, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ile ve 5 yıllık süreyle kiraya verilecektir.

İLÇEMAHALLEADAPARSELTÜRÜTOPLAM M²MUHAMMEN
KİRA BEDELİ
(KDV HARİÇ)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
BAFRADOĞANCA1623 VE 416 ODALI OTEL BİNASI3.271,33M²4.000,00 TL7.200,00 TL
ONDOKUZMAYISYÖRÜKLERYEME-İÇME VE KONAKLAMA TESİSİ
2.541,00M²5.000,00 TL9.000,00 TL

İhalede yarışma (artırım ) aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- Bahse konu İhale 19.03.2020 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30’da (14.30’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi sonuçlanana kadar devam edilecektir) Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A)-İstekli gerçek kişi ise :

a. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b. İkametgah Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır),
c. İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir),

d. Adres Beyannamesi (Belediyenin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir),

e. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Noterde tanzim edilecektir.)

f. Geçici teminat ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler) (Belediyenin Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır),

g. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyenin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir),

h. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyenin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir),

ı. Taahhütname (Belediyenin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir),

i. En az 10 (on) yıl süre ile konaklama ve/veya yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterildiğine dair ilgili Kurumlardan alınmış belgeler (İlgili Meslek Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınacaktır),

j. Konaklama ve/veya yeme-içme sektörleri ile ilgili 2019 yılı cirosunun (yurt içi ve yurt dışı satışlar toplamının) en az 5.000.000,00-TL (Beşmilyontürklirası) olduğunu gösterir vergi dairesi veya serbest muhasebeci ve mali müşavirce onaylı bilanço ve gelir tablosu.

B)- İstekli tüzel kişi ise :

a. Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri,

c. Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d. Geçici teminat (2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler) (Belediyenin Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır),

e. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyenin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir),

f. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyenin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir),

g. Taahhütname (Belediyenin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir),

h. En az 10 (on) yıl süre ile konaklama ve/veya yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterildiğine dair ilgili Kurumlardan alınmış belgeler (İlgili Meslek Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınacaktır),

i. Konaklama ve/veya yeme-içme sektörleri ile ilgili 2019 yılı cirosunun (yurt içi ve yurt dışı satışlar toplamının) en az 5.000.000,00-TL (Beşmilyontürklirası) olduğunu gösterir vergi dairesi veya serbest muhasebeci ve mali müşavirce onaylı bilanço ve gelir tablosu,

C)- Ortak girişimci ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

5- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi) verecektir.

İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca istekliler ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.


Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir