Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 220 0

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne Ait Spor Alanı Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne Ait Spor Alanı Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 16.04.2020 — saat: 14:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 16.04.2020 — saat: 14:30’a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 79. maddesi uyarınca kullanım ve tasarruf hakkı Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, İlimiz İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesindeki Batıpark içerisinde bulunan ve koordinatlı krokisinde yüzölçümü ile sınırları gösterilen taşınmaz, spor alanı olarak kullanılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

2- İhale Şartnamesi Samsun Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- İhaleye konu taşınmazın aylık muhammen kira bedeli KDV hariç 1.250,00 TL olup, ihalede ( artırım ) yarışma aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

4- Geçici teminat 3 yıllık tahmini kira bedeli üzerinden alınacak olup; oranı %3, tutarı 1.350,00 TL’dir.

5- Bahse konu İhale 16.04.2020 Perşembe Günü Saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

6- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

İş bu taşınmaz “Spor Alanı” olarak kullanılmak üzere kiralama ihalesine çıkarılacağından amatör veya profesyonel spor kulüpleri / dernekleri kiralama ihalesine katılabilecek olup;

  • Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,
  • Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri,
  • Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,
  • Geçici teminat ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler ) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır),
  • İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir),
  • 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir),
  • Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir),
  • Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösterdiğine dair ilgili kurumlardan alınmış belgeler,
  • Dernek veya kulübün, en az 50 lisanslı sporcusu olduğunu gösteren, kulüp veya ilgili kurumlarca tasdiklenmiş belgeler.

7- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi) verecektir.

İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca istekliler ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir