Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 319 0

Samsun Kızılırmak Deltası Birliği’ne Ait Kafeterya Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Samsun Kızılırmak Deltası Birliği’ne Ait Kafeterya Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 14:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 24.03.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI KORUMA VE GELİŞTİRME BİRLİĞİ

1- Kullanım hakkı Samsun Kızılırmak Deltası Birliği’ne ait olup, aşağıdaki tabloda özellikleri, muhammen kira bedeli ve geçici teminatları yazılı olan Samsun İli, Bafra İlçesi, Doğanca Mahallesi, 149 ada, 11 no.lu parselde bulunan 121 m2 kapalı alan ve 50 m2 terası olan Kızılırmak Deltası Doğanca Ziyaretçi merkezinde yer alan Kafeteryanın tanzim olunan Şartnameye göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile 8 ay müddetle kiraya verilecektir.

İlçeMahalleADRESADA/
PARSEL
BRÜT
ALAN
(m²)
MUHAMMEN AYLIK KİRA BEDELİ KDV HARİÇGEÇİCİ TEMİNAT BEDELİNİTELİĞİ
BafraDoğancaSamsun Kızılırmak Deltası Doğanca Ziyaretçi merkezinde yer alan Kafeterya149/11121 m² Kapalı Alan 50 m2 Teras1.500,00 TL.360,00 TL.Kafeterya

– İhalede Artırım (yarışma) aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme birliğinden ücretsiz temin edilebilecektir.

3- Bahse konu İhale 24.03.2020 tarihinde, Salı Günü Saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

İSTEKLİ GERÇEK İŞİ İSE :

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)
 • İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü (Noterde tanzim edilecektir.)
 • Adres Beyannamesi
 • İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Noterde tanzim edilecektir.)
 • Geçici teminat (2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler) (Birliğimizin TR63 0001 0005 5674 9607 0550 01 İBAN nolu hesaba yatırılarak makbuz alınacaktır.)
 • 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge alınacak,
 • Taahhütname,
 • En az 10 (on) yıl süre ile yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterildiğine dair ilgili Kurumlardan alınmış belgeler (İlgili Meslek Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınacaktır.)
 • Yeme içme sektörü ile ilgili 2018 yılı cirosunun (yurt içi ve yurt dışı satışlar toplamının) en az 5.000.000,00 TL (beş milyon Türk Lirası) olduğunu gösterin vergi dairesi veya serbest muhasebeci ve mali müşavirce onaylı bilanço ve gelir tablosu,

B)- İSTEKLİ TÜZEL KİŞİ İSE :

 • Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,
 • Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri,
 • Adres Beyannamesi
 • Geçici teminat (2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler) (Birliğimizin TR63 0001 0005 5674 9607 0550 01 İBAN nolu hesabına yatırılarak makbuz alınacaktır.)
 • 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge alınacak.
 • Taahhütname.
 • En az 10 (on) yıl süre ile yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterildiğine dair ilgili Kurumlardan alınmış belgeler (İlgili Meslek Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınacaktır.)
 • Yeme içme sektörü ile ilgili 2018 yılı cirosunun (yurt içi ve yurt dışı satışlar toplamının) en az 5.000.000,00 TL (beş milyon Türk Lirası) olduğunu gösterin vergi dairesi veya serbest muhasebeci ve mali müşavirce onaylı bilanço ve gelir tablosu,

C)- İSTEKLİ ORTAK GİRİŞİMCİ İSE :

 • Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi,

5- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında (Encümen Kalemi) verecektir.

İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca istekliler ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir