Sancaktepe Belediyesine Ait Alsancak Parkında Yer Alan Kafeterya Kiraya Verilecektir

✔ Sancaktepe Belediyesine Ait Alsancak Parkında Yer Alan Kafeterya Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 04.02.2020 — saat: 10:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: İstanbul/Sancaktepe Belediyesi Encümen Odası,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
✔ Sancaktepe Belediyesinden

1 – İstanbul / Sancaktepe Belediyesinin mülkiyetinde, 6588 ada, 3 ve 15 nolu parsellerde Osmangazi Mahallesi Alsancak Caddesi İntizam Sokak No: 11 adresinde bulunan Alsancak Parkında yer alan yaklaşık 80 m² alana sahip kafeterya, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ile Şartnamesi çerçevesinde üç (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.

2 – ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale ile ilgili Şartname Belediyenin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 200,00-TL karşılığında alınabilecektir.

3 – KİRALAMA İHALESİNİN

a) Yapılacağı Yer: İstanbul / Sancaktepe Belediyesi Encümen Odası

b) İhale Tarihi: 04.02.2020

c) İhale Saati : 10:30

d) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4 – İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler.

Bu yasayı saymayarak girenler İhaleye girmiş ve üzerine İhale yapılmış bile olsa İhale bozularak geçici teminat ve sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

5-TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

a) Aylık Kira Bedeli : 850,00-TL+KDV

b) Üç yıllık Tahmini Bedel Miktarı: 30.600,00-TL+KDV

c) Geçici Teminat Miktarı : 918,00-TL (Üç yıllık Kira Bedelinin %3’ü)

6 – İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi,

2- Nüfus kayıt örneği,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”

8- İlan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

2- Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”

7- İlan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi.

C) Ortak girişim olması halinde;

ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

7. TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH

İstekliler tekliflerini en son 03.02.2020 tarihinde saat 15.00’a kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok