Sandıklı Devlet Hastanesi Kantini İhale Usulü İle Kiraya Verilecektir

✔ Sandıklı Devlet Hastanesi Kantini İhale Usulü İle Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : Sandıklı Devlet Hastanesi Kantin Yeri Kiralama (36 ay süre ile) İhalesi
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 07.02.2020 saat: 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: İl Sağlık Müdürlüğü Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimlik Salonu
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
✔ Sandıklı Devlet Hastanesinden
 • Kiraya verilecek Taşınmazın Adresi: Ece Mahallesi İstasyon Caddesi No: 95 SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR
 • Yüzölçümü: 25 m2 (Acil Kantin 20 m2 + Poliklinik Katı Kantin 5 m2)
 • Yıllık Tahmini Muhammen Bedeli: 55.227,19- TL
 • Geçici Teminat Bedeli % 10 : 5.552,72- TL
 • İşin Süresi: 36 Ay
 • Şartname Bedeli: 50,00 TL
 • İhale Tarihi: 07.02.2020
 • İhale Saati: 14:00

Yukarıdaki tabloda yer alan Sandıklı Devlet Hastanesinde bulunan Kantin yeri Kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saate yapılacaktır.

1- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri dâhilinde Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sandıklı Devlet Hastanesi Satın alma biriminden temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartname ve eklerini almak zorunludur.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

-Nüfus cüzdanı sureti,

-Nüfus Kayıt Örneği,

-Geçici teminat mektubu,

-Oda Kayıt Belgesi,

-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

-Teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli vekaletname,

-Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

-Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir).

-Cumhuriyet Savcılığından alınacak son 6 ay içinde düzenlenmiş Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge,

-İlgili oda veya mesleki kuruluş/Milli Eğitim Bakanlığı gibi kuruluşlardan alınmış, Kantin İşletmeciliği, Kafeterya İşletmeciliği vb. belgelerinden birini ihale dosyasında sunacaktır.

3- Postayla yapılacak başvurularda tekliflerin ihale saatinden önce komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4- Geçici teminatın, bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Teminat mektupları dışındaki teminatların Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi Veznesine veya Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi’nin T.C. Halk Bankası Afyonkarahisar Şubesi’nde bulunan TR79 0001 2009 1830 0005 000060 İBAN NUMARALI HESABINA yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

5- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- İhalede belgelerin kontrolünden sonra yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri alınmayacaktır.

7- İhaleye katılamayacak olanlar:

1) İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

8- Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-İhalenin yapılacağı adres: Afyonkarahisar İl sağlık Müdürlüğü Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimlik Salonunda yapılacaktır. (Ece Mah İst.Cad.No:95 Sandıklı /AFYONKARAHİSAR)

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok