Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 240 0

Saray Kapalı Yüzme Havuzu İçerisindeki 1 no.lu Kulvar İhaleyle Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Saray Kapalı Yüzme Havuzu İçerisindeki 1 no.lu Kulvar İhaleyle Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara İli Pursaklar İlçesi Saray Fatih Mahallesi Çetin Sokak No: 13 Pursaklar (98314 ada 1 parsel) adresinde bulunan Saray Kapalı Yüzme Havuzu içerisindeki 1 no.lu kulvarın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) fıkrası gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 35/c maddesi gereği ve 20.02.2020 tarih ve 119 sayılı Encümen Kararı istinaden 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralanacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 19.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No: 8 Kat: 3 Encümen Toplantı Odası Pursaklar/Ankara
İhale Usulü
: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,


1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:
a) Adı : Pursaklar Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar/Ankara
c) Telefon numarası : 444 9 709
ç) Elektronik posta adresi : [email protected]
d) İlgili personel : Sinan KUPLAY – Ümit Gökay BAŞ – İbrahim HAMZAOĞLU

1.2. İstekliler, ihaleler ile ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhale konusu işe ilişkin bilgiler;
2.1. İhalenin konusu;


Ankara İli Pursaklar İlçesi Saray Fatih Mahallesi Çetin Sokak No: 13 Pursaklar (98314 ada 1 parsel) adresinde bulunan Saray Kapalı Yüzme Havuzu içerisindeki 1 no.lu kulvarın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) fıkrası gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 35/c maddesi gereği ve 20.02.2020 tarih ve 119 sayılı Encümen Kararı istinaden 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralanacaktır.

2.2. Kiraya verilecek alanlar, krokisi ve ihale şartnamesi Pursaklar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.

2.3. İhaleye ait (varsa) diğer bilgiler: İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

2.4. İhalenin yapılacağı adres: Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Kat: 3 Encümen Toplantı Odası Pursaklar/Ankara

3. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgah belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir),
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu,

3.3. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu,
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

4. Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 100,00 TL + %18 K.D.V.(her bir ihale için bedel)’dir. Doküman satın almayanlar ihaleye iştirak edemezler.

5. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

6. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

7. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir