Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 281 0

Şehitkamil Belediyesi Şantiye Alanını Kiraya Veriyor…

Paylaş:

Şehitkamil Belediyesi Şantiye Alanını Kiraya Veriyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Göktürk Mahallesi 6216 ada 1 parselde bulunan arsa,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 15.04.2020 — saat: 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 14.04.2020 — saat: 16:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Gaziantep/Şehitkamil Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,


Mülkiyeti Gaziantep/Şehitkâmil Belediyesine ait, Göktürk mahallesi 6216 ada 1 parselde bulunan taşınmaz, şantiye alanı olarak kullanılmak üzere 15.04.2020 çarşamba günü saat: 15.00
Şehitkamil Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

SIRA NOKİRALANAN YERİN EVSAFIAYLIK KİRA BEDELİ
(KDV Hariç)
MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ)
(24 AYLIK)
GEÇİCİ TEMİNAT (%3)ÖDEME
1Göktürk Mah. 6216 ada 1 parselde bulunan arsa2.850,00TL68.400,00TL2.052,00TLAylık


1-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c maddesi gereği Açık teklif usulü Arttırma suretiyle yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen istekliler, en geç 14.04.2020 Salı günü saat: 16.30’a kadar Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine, şartnamede istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- Şartname bedeli 50,00 TL’dir.

4- İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:

A) İstekli gerçek kişi ise;

 • Türkiye’de Kanuni ikametgahı olması,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
 • Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
 • Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
 • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

 • Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
 • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
 • İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
 • Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
 • Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
 • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir.

5- İlgili mevzuatı gereğince doğacak her türlü vergi, KDV, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir