Şehitkâmil Belediyesine Ait Yapı ve Müştemilatı İhale Yoluyla Kiraya Verilecektir

✔ Şehitkâmil Belediyesine Ait Yapı ve Müştemilatı İhale Yoluyla Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 26.02.2020 — saat: 15:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Şehitkamil Belediyesi Encümen toplantı salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Şehitkâmil Belediyesinden

Şehitkamil Belediyesine ait, Aydınlar Mah. 03061 nolu cadde 5813 ada 1 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerindeki yapı ve müştemilatı ile Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

KİRALANAN YERİMAR DURUMUMuhammen Bedeli
(Aylık-

KDV Hariç)
Geçici Teminat (%3)KİRA SÜRESİ
Aydınlar mh. 5813 ada 1 parselde
kayıtlı taşınmaz
Sanayii Alanı40.000,00TL43.200,00TL3 Yıl

Taşınmaz 3 yıl süreyle kiraya verilecektir. İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, sözleşme bu bedel üzerinden 3 (üç) yıl olarak yapılacaktır. İkinci ve daha sonraki yıllara ait kira bedelleri Maliye Bakanlığınca o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında, arttırılarak uygulanacaktır.

1-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereği Açık teklif usulü Arttırma suretiyle yapılacaktır.

2- İhale 26.02.2020 Çarşamba günü saat: 15.00 da Şehitkamil Belediyesi Encümen toplantı salonunda Belediye ihale komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyen istekliler, en geç 26.02.2020 Çarşamba günü saat: 12.00’a kadar Şehitkamil Belediyesi ihale servisine, şartnamede istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- Şartname bedeli 100,00 TL’dir.

5-İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgahı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte,

her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir.

Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir.

Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

6- İlgili mevzuatı gereğince doğacak KDV, her türlü vergi, resim, harç, tellaliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok