Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 277 0

SGK Başkanlığına Ait 5 Adet Daire Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

SGK Başkanlığına Ait 5 Adet Daire Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 21.04.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Meclisi Mebusan Caddesi İnşaat Emlak Servisi 2. Kat Oda No: 204 No: 43 Fındıklı-Beyoğlu/İSTANBUL
İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü : Kiraya Verme,

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait aşağıda tapu bilgileri yazılı dairelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 26. maddesine göre açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.
1- İhale konusu:

KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRESİKİRAYA VERİLECEK DAİRELERYÜZÖLÇÜMÜ (m²)NİTELİĞİİHALE TARİHİİHALE SAATİŞARTNAME
BEDELİ (TL)
MUHAMMEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 68 Pafta No, 3225 Ada, 141 Parselde kayıtlı Bostancı Cıty SitesiA2 Blok Zemin Kat 1 No’lu Daire
150 m²

Daire

21/04/2020

14:00

50,00TL
4.000,00TL
4.800,00TL
A2 Blok Zemin Kat 2 No’lu Daire
150 m²

Daire

21/04/2020

14:00

50,00TL
4.000,00TL
4.800,00TL
A2 Blok 1. Kat 3 No’lu Daire
150 m²

Daire

21/04/2020

14:00

50,00TL
4.150,00TL
4.980,00TL
B3 Blok 10. Kat 21 No’lu Daire
120 m²

Daire

21/04/2020

14:00

50,00TL
3.900,00TL
4.680,00TL
B3 Blok 14. Kat 29 No’lu Daire
120 m²

Daire

21/04/2020

14:00

50,00TL
3.900,00TL
4.680,00TL

Bilgi almak isteyenler; SGK İl Müdürlüğüne ait 0212 372 10 00 dahili 11110 ile 11130 no’ lu telefonlardan bilgi alabilirler.

2- İhale Tarihi: 21.04.2020 tarihinde Salı günü Saat: 14:00


3- KİRA İHALESİNE KATILABİLME ŞARTLARI:

Kurumun bu Yönetmeliğe göre yapacağı kira ihalelerine katılabilmek için;

  • Yerleşim yeri belgesi verilmesi,
  • Yabancı uyruklular veya merkezi yurt dışında bulunan tüzel kişiler ile yabancı ülkede ikamet eden gerçek kişiler Türkiye’de tebligat adresi gösterilmesi,
  • İhaleye katılmak için yıllık tahmini kira bedelinin %10’u tutarında geçici teminat tutarını, ihale gününden bir gün önce mesai saatinin bitimine kadar Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi veya geçici banka teminat mektuplarının Kuruma teslim edilmesi,
  • İhale şartnamesini, ihale gününden bir gün önce mesai saatinin bitimine kadar kendisi veya noterce onaylanmış vekaletname ile yetkili kılınan vekili tarafından okuyup kabul ettiğini, kiralık yeri gezip gördüğünü, mevcut haliyle kiralamayı kabul ettiğini ve ne için kullanacağını belirten şerhi düşerek imzalaması,
  • Tüzel kişinin ihalenin yapıldığı yıl içinde sicile kayıtlı olduğuna dair Ticaret Odası veya Sanayi Odasından alacağı belge ile kendisi adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylanmış vekaletnameyi vermesi,
  • Açık artırma saatinde hazır bulunması,
  • Prim borcu bulunmadığına dair belge vermesi, şarttır. Bu hususları eksik, yanlış veya tamamen yerine getirmeyenlerin başvuruları yapılmamış sayılır ve bu kişiler ihaleye katılamazlar. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

4- İhaleye katılmak isteyenler; Taşınmazın ihale dökümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir.

Kiralanmak istenen daireler için belirlenen şartname satın alma bedeli; Tahsilata yetkili bankalara ” Şartname Bedeli, (tahsilat tipi olarak “Şartname Bedeli ” seçilip, saymanlık olarak Avrupa Yakası Mali Hizmetler Birimi belirtilerek T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’na yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde veya diğer belgeleriyle birlikte ihale komisyonuna sunulacaktır.

5- Geçici Teminat, (nakit teminatlar; tahsilat tipi olarak “Geçici Teminat” seçilip, saymanlık olarak İstanbul Avrupa Yakası Mali Hizmetler Birimi belirtilerek T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’na yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde veya diğer belgeleriyle birlikte ihale komisyonuna sunulacaktır.

6- Teklif ve Belgeler; İhale günü, ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Meclisi Mebusan Caddesi İnşaat Emlak Servisi 2. Kat Oda No: 204 No: 43 Fındıklı-Beyoğlu/İSTANBUL adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

7- İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya saatinde getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

8- Kurumumuz, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

İhale ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir