Silivri Belediyesine Ait Olan 52 Adet İş Yeri Kiraya Verilecektir

✔ Silivri Belediyesine Ait Olan 52 Adet İş Yeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 52 adet taşınmaz,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Silivri Belediyesi Merkez Binası Encümen Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Silivri Belediyesinden

Madde 1- Mülkiyeti ve/veya tasarrufu Silivri Belediyesi’ne ait olan ve aşağıdaki listede bilgileri bulunan 52 (elliiki) adet Taşınmazdan, 1 – 26 sıra nolu taşınmazlar 12.02.2020 Çarşamba Günü saat 10:00 da başlayarak sırasıyla, 27 – 52 sıra nolu taşınmazlar 13.02.2020 Perşembe Günü saat 10:00 da başlayarak sırasıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun, 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aylık/yıllık muhammen bedelleri üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Binası Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince aşağıdaki şartlarda kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

Madde 2- Kira süresi, sözleşmenin Noterce tasdik edilmesinden sonra başlayacak olup listede ayrı ayrı gösterilmiştir.

Madde 3- Geçici Teminat, toplam kira süresine göre muhammen kira bedeli üzerinden alınır. Oranı en az % 3 olup, liste de gösterilmiştir.

Madde 4- Kesin Teminat, ihale ile belirlenen kira bedeli üzerinden, toplam kira süresine göre belirlenerek alınır, oranı en az % 6 ‘dır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-21.png

Madde 5- İhaleye Katılım İçin Gerekli Evraklar ve Şartları;

a) Tahmin edilen ihale bedelinin %3’ü kadar geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin Dekont.

b) Her sayfasına ‚‘‘okudum ve anladım“ yazılarak imzalanmış şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

c) Silivri Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,

d) Kiralanan taşınmazların yerini bildiğini ve gördüğüne dair imzalı dilekçe,

e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

f) Terminalde bilet satış gişesi ihalesine girecek olanlardan Karayolları Yönetmeliğinde belirtilen ve ihaleye girecek kişi yada firma adına düzenlenmiş F1 veya F2 belgesi.

Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e,f maddelerine ek olarak;

g) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ikametgah belgesi, (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)

h) Aslını görmek şartıyla T.C Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı sureti,

ı) Noter onaylı Imza Beyannamesi,

i) Vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılanın noter onaylı Imza Sirküleri,

Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin, a,b,c,d,e.f maddelerine ek olarak;

j) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin faliyet belgesi,

k) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise bu suret veya fotokopilerin noter tasdikli olması gerekir

Madde 6- İstekliler, İhale Şartnamesini, 50.00 TL karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler istenilen belgeleri 11.02.2020 Salı Günü mesai saati bitene kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Madde 8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.

Madde 9- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde Belediye Encümeni yetkili ve serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok