Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 181 0

Sorgun Belediyesi’ne Ait İşyeri Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Sorgun Belediyesi’ne Ait İşyeri Kiraya Verilecektir…

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01288993
 • Şehir: YOZGAT
 • İlçe: Sorgun
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü: Kiraya Verme,
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 18.01.2021 — saat: 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediye Encümen toplantı salonu,

SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti  Belediyemize  ait  Agah Efendi Mahallesi Şehit Cemal ŞİMŞEK Caddesi 1447 ada 20 nolu parsel üzerinde bulunan  E/Blok 22 nolu işyerinin kiralanması işi 2886 sayılı D.İ. Kanunu’nun 45. Maddesine göre  açık teklif usulü ile ihalesi  yapılacaktır. 

1- KİRALAMAYA  KONU  TAŞINMAZLAR          
 AdresAlanı m2Muhammen
 Bedeli
%3 Geçici Teminat Tutarı TL (10 yıllık)İhale Tarih ve SaatiSüresi
Agah Efendi Mahallesi Şehit Cemal ŞİMŞEK Caddesi 1447 ada 20 E/Blok 22 Nolu Dükkan’nın kiralanması  656,00 m2Muhammen bedel(1 aylık)
sabit 2.950,00 TL,
aylık ciro %2,70 üzerinden artırım yapılacaktır.
    10.620,00 TL18/01/2021
    14:00
10-yıl

2. Kiralama ihalesine katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden 50.-TL. bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler.

İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.

3. Kiralama ihalesi 18.01.2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.

4.  İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler,

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri her ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

 • 1) Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 2) Tüzel kişi olması halinde Ticaret sicil gazetesi.
 • 3) İmza beyannamesi veya imza sirküleri,

b) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İdareye borcu olmadığına dair belge,

 • 1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

e) Agah Efendi Mahallesi Şehit Cemal ŞİMŞEK Caddesi 1447 ada 20 E/Blok 22 Nolu Dükkan’nın kiralanması işi aylık kira bedeli 2.950.- TL sabit olup, aylık cironun %2,70 üzerinden ihalesi yapılacaktır.

5. 2886 sayılı D.İ.K. 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Mustafa Erkut EKİNCİ
Belediye Başkanı


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir