Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 192 0

Spor Okulları İhale İle Kiraya Verilecek…

Paylaş:

Spor Okulları İhale İle Kiraya Verilecek…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce Yapılmış, “Gençlik Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Tarafından Kullanılan Belirli Spor Tesislerinde Kış ve Yaz Sezonunda Açılacak Olan Belirli Branşlardaki Spor Okullarının Planlı Günlerde Faaliyete Alınabilmesi Amacıyla Saatlik Yer Kiralanması İşi”,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.04.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok adresinde bulunan Burfaş Toplantı Odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NCE YAPILMIŞ, GENÇLİK SPOR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KULLANILAN SPOR TESİSLERİNDE KIŞ VE YAZ SEZONUNDA AÇILACAK OLAN ÇEŞİTLİ BRANŞLARDAKİ SPOR OKULLARININ HİZMETE SUNULMAK ÜZERE KİRALANMASI İŞİ

BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOS. VE KÜL. HİZ. TUR. ÖZEL YURT İŞ. İNŞ. BAS. YAY. İLAN MAT. REK. SAN TİC. A. Ş.

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce yapılmış, “Gençlik Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Tarafından Kullanılan Belirli Spor Tesislerinde Kış ve Yaz Sezonunda Açılacak Olan Belirli Branşlardaki Spor Okullarının Planlı Günlerde Faaliyete Alınabilmesi Amacıyla Saatlik Yer Kiralanması İşi” kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ihaleye konmuştur.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Biriminde ve şirketimiz www.burfas.com.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Biriminden 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığında alacaklardır.

İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş Muhasebe Birimi’ne veya aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir.

– Vakıfbank Cumhuriyet Şubesi TR63 0001 5001 5800 7281 7541 79

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:

Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok adresinde bulunan Burfaş Toplantı Odasında yapılacaktır.

İHALE TARİH VE SAATİ:

 • İhale, 14.04.2020 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır.

İHALE USULÜ:

 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereği: Açık Teklif Usulü


KİRALANACAK YERİN TAHMİNİ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

 • İhale Tarihi / Günü : 14 Nisan 2020 / Salı
 • İhalenin Yapılacağı Yer : BURFAŞ Toplantı Salonu,
 • Yıllık Muhammen Bedel : 5.790,00-TL (K.D.V. hariç)

Sözleşme süresi yer tesliminin yapıldığı tarihte başlar ve 15.05.2024 tarihinde sona erer. Yerin tahmin edilen kira bedeli (yıllık kirası) 5.790,00-TL + KDV’dir.

İhale üzerine kalan istekli, ihale neticesinde belirlenen bedel üzerinden sözleşme imza altına alındığı tarihte teklif etmiş olduğu kira bedelinin 1 Yıllık (12 Aylık) kirasını peşin olarak ödeyecektir.

1 yılın sonunda ve takip eden yıllarda belirlenecek olan kira bedeli, hiçbir ihtar ve uyarı gerekmeksizin, geçmiş dönem net kira bedeline TÜİK’in açıkladığı son oniki aylık oranlar dikkate alınmak suretiyle tespit edilen TÜFE + %2 oranındaki refah artış oranı ile belirlenecek bedel olacaktır.

 • Geçici Teminat Bedeli : 6.948,00-TL
 • İhale Saati : 10:00


İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER:

Gerçek Kişiler için;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • İkametgah Kağıdı (Nüfus Müdürlüğü, İlgili Muhtarlık veya e-devletten alınan),
 • Adres Beyanı (İhale Biriminden alınacaktır),
 • İhale dosyasının satın alındığına dair belge (1.000,00-TL),
 • Geçici Teminat Alındı belgesi, geçici teminat mektubu (süresiz) veya ilgili ihale için yatırılmış olduğu açıklamasında belirtilmiş olan banka dekontu (6.948,00-TL)
 • Yer Görme Belgesi (İhale Biriminden alınacaktır),
 • İhale Şartnamesinde yer alan Madde 1-B’de belirtilen spor branşlarına ait yeterlik belgeleri,
 • Vekaleten ihaleye katılım olması durumunda vekaletname ve teklif verecek kişiye ait imza beyannamesi (noter onaylı),
 • Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi (noter onaylı),
 • Adli Sicil Kaydı (sabıka kaydı),
 • İmza Beyannamesi (noter onaylı),
 • Tüm sayfaları ve ekleri imzalanmış şartname.

Tüzel Kişiler için;

 • Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Adres Beyanı (İhale Biriminden alınacaktır),
 • İhale Dosyasının satın alındığına dair belge (1.000,00-TL),
 • Geçici Teminat Alındı belgesi, geçici teminat mektubu (süresiz) veya ilgili ihale için yatırılmış olduğu açıklamasında belirtilmiş olan banka dekontu (6.948,00-TL),
 • Yer Görme Belgesi (İhale Biriminden alınacaktır),
 • İhale Şartnamesinde yer alan Madde 1-B’de belirtilen spor branşlarına ait yeterlik belgeleri,
 • Vekaleten ihaleye katılım olması durumunda vekaletname ve teklif verecek kişiye ait imza beyannamesi (noter onaylı),
 • Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi (noter tasdikli),
 • Tüm sayfaları ve ekleri imzalanmış şartname,
 • Tüzel kişilik dernek ise; isteklinin yetkili olduğuna dair Karar Defteri ile yetkilinin noter onaylı İmza Sirküleri,

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Birimine 14.04.2020 Salı günü saat 10:00’a kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir.

İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir