Sultangazi Belediyesine Ait 193 m² Kafeterya Kiraya Verilecektir

✔ Sultangazi Belediyesine Ait 193 m² Kafeterya Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.03.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat Encümen Odasında,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

✔ Sultangazi Belediyesinden

1- Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile kiraya verilecektir. Belirtilen İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A- Gerçek kişi olması halinde;

* T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

* İkametgah belgesi,

* İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,

* Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,

* Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

* Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

* Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

B- Tüzel kişi olması halinde;

* Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,

* Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

* Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

* Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,

* Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

* Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

* İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,

* Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

* Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

C- Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

4- Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

5- Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

6- İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok