Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 257 0

Taksi Durağı Yeri 5 Yıl Süreli Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Taksi Durağı Yeri 5 Yıl Süreli Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Dilovası İlçesi, İmes Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 6 adet ticari taksiden oluşan durak yerini 5 yıl süreyle ihale ederek kiraya verecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.03.2020 — saat: 10:15
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 03.03.2020 — saat: 12:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonu.
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme
,

1) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 9. maddeleri ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun verdiği yetkilere dayanarak 21.11.2019 tarih 155 sayılı UKOME kararı ile 10.08.2017 tarih 461 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ve 05.02.2020 tarih 10 sayılı Encümen kararı gereği Dilovası İlçesi, İmes Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 6 adet ticari taksiden oluşan durak yerini 5 yıl süreyle ihale ederek kiraya verecektir.

2) İhale 04.03.2020 Çarşamba günü saat 10:15’ te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3) Kiralanacaklar:

Dilovası İlçesi, İmes Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 6 adet ticari taksiden oluşan durak yeri.

4) İhalenin muhammen bedeli ve geçici teminatı;

Kiralanan Muhammen Bedel Geçici Teminat

TAKSİ DURAK YERİ: 50.000,00.TL+KDV 1.500,00.TL

5) Geçici teminat; Banka Teminat Mektubu veya Belediye Veznesine yatırılacak para makbuzu olabilir.

6) İsteklilerde aranacak belgeler;

a) Adres Beyanı

b) Nüfus Kayıt Örneği

c) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

ç) İlgisine Göre Oda Kayıt Belgesi

d) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu Yoktur Belgesi”

e) 2886 Sayılı Kanuna Göre İhaleye Katılamama Cezası Olmadığına Dair Yazılı Taahhüt

f) İl Emniyet Müdürlüğünden verilmiş Trafik Tescil Belgesi Aslı veya İdarece onaylı fotokopisi

g) Ortak Girişim Olması Durumunda Girişimcilerin Yukarıda Belirtilen Belgeleri

h) Ortak Girişimi Temsile Yetki (Noter Onaylı) Belgesi

ı) Geçici Teminatın Yatırıldığına Dair Makbuz

i) İhale Dokümanı (İdari ve Teknik Şartname) Satın Alındı Makbuzu

j) Teknik ve İdari Şartnamenin Okunup Aynen Kabul Edildiğine Dair Onaylı Aslı.

7) İhaleye ait şartname 150,00.- (YÜZELLİ) TL. bedelle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.

8) İhale komisyonu herhangi bir geçerli nedenle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9) İhale iştirakçileri bizzat ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla ihaleye katılabilirler.

10) İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12.30’ a kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü’ ne (Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar yanı Hizmet Binası / İzmit – Kocaeli adresine) verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir