Taksi Durağı Yerleri Kiraya Verilecektir

✔ Taksi Durağı Yerleri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 26.02.2020 — saat: 10:06
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 25.02.2020 — saat: 12:30 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü (Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar yanı Hizmet Binası) İzmit – Kocaeli
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden

1) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 9. maddeleri ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun verdiği yetkilere dayanarak 21.01.2020 tarih 10 sayılı UKOME kararı ile 10.08.2017 tarih 461 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ve 05.02.2020 tarih 469 sayılı Encümen kararı gereği Kartepe İlçesinde bulunan toplam 9 adet ticari taksiden oluşan durak yerlerini 5 yıl süreyle ihale ederek kiraya verecektir.

2) İhale aşağıda gün ve saati belirtilen tarihlerde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3) KİRALANACAKLAR: Kartepe İlçesinde bulunan toplam 9 adet ticari taksiden oluşan durak yerleri.

4) İhalenin muhammen bedeli ve geçici teminatı;

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-251.png

5) Geçici teminat; Banka Teminat Mektubu veya Belediye Veznesine yatırılacak para makbuzu olabilir.

6) İsteklilerde aranacak belgeler;

a) Adres Beyanı

b) Nüfus Kayıt Örneği

c) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

ç) İlgisine Göre Oda Kayıt Belgesi

d) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu Yoktur Belgesi”

e) 2886 Sayılı Kanuna Göre İhaleye Katılamama Cezası Olmadığına Dair Yazılı Taahhüt

f) İl Emniyet Müdürlüğünden verilmiş Trafik Tescil Belgesi Aslı veya İdarece onaylı fotokopisi

g) Ortak Girişim Olması Durumunda Girişimcilerin Yukarıda Belirtilen Belgeleri

h) Ortak Girişimi Temsile Yetki (Noter Onaylı) Belgesi

ı) Geçici Teminatın Yatırıldığına Dair Makbuz

i) İhale Dokümanı (İdari ve Teknik Şartname) Satın Alındı Makbuzu

j) Teknik ve İdari Şartnamenin Okunup Aynen Kabul Edildiğine Dair Onaylı Aslı.

7) İhaleye ait şartname 150,00.- TL: (YÜZELLİ) bedelle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.

8) İhale komisyonu herhangi bir geçerli nedenle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9) İhale iştirakçileri bizzat ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla ihaleye katılabilirler.

10) İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12.30’ a kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü’ ne (Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar yanı Hizmet Binası / İzmit – Kocaeli adresine) verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok