Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 150 0

Talas Belediyesi’ne Ait Boş Alan 1 Yıllığına Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Kayseri / Talas Belediyesi’ne Ait Boş Alan 1 Yıllığına Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 1500 m² boş alan,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 01.04.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye toplantı salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Aşağıda adres/mevki/tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen Kayseri/Talas Belediyesinin mülkiyeti altındaki aşağıdaki taşınmaz 2886 sayılı Kanun’un 45’inci maddesi uyarınca kiraya verilecektir.

İhale Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 01.04.2020 Çarşamba günü Saat 14:00’da başlayacaktır.

İhale şartnamesi her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

Adres / Mevkii / Ada / ParselNiteliğiYüzölçümü (M2)Muhammen Bedel (TL/Aylık)Geçici Teminat (%3)Kira Süresi (Yıllık)
Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi Belediye ÖnüAlan1.500 m²5.0001501 Ay

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) Gerçek kişi ise;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur),
 • Tebligat için kanuni ikametgah adresini gösterir belge (e-devlet üzerinden),
 • Sabıka Kaydı (e-devlet üzerinden),
 • İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı,

B-) Tüzel kişi ise;

 • Tebligat için Ticari ikametgah belgesi,
 • Vergi Levhası,
 • Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; Vakıf Senedi veya Dernek Ana Tüzüğü),
 • İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi,

C-) Ortak Hükümler:

 • “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
 • Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 • Geçici teminatın alındı makbuzu. (Muhammen bedelinin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır),
 • Vekaleten iştirak edenlerin vekalet belgesi ile birlikte vekalet edenin imza beyannamesi,
 • Dosya alındı makbuzu,
 • Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

D-) Özel Şartlar:

 • Kiraya verilecek alan “Ramazan Çadırı ve Stant Yeri” olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir.
 • İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda istenilen belgelerin yanında en az 3 (üç) yıl fuarcılık ve organizasyon gibi iş kollarından birinde faaliyet gösterdiğine dair belge sunacaktır.

İhaleye katılan tüzel kişi ise şirketin ödenmiş sermayesinin 200.000,00 TL (İki yüz bin Türk Lirası) ve üzeri, gerçek kişi ise yıllık cirosunun 200.000,00 TL (İki Yüz Bin Türk Lirası) ve üzeri olduğunu gösterir belge sunmak zorundadır.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir