Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 154 0

Taşıyıcılar Kooperatifinde Bulunan 33 Adet Hisse 3 Yıl İşletilmek Üzere Kiraya Verilecek…

Paylaş:

Taşıyıcılar Kooperatifinde Bulunan 33 Adet Hisse 3 Yıl İşletilmek Üzere Kiraya Verilecek…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Erzincan Belediyesine ait SS. 23 Nolu Kent içi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Bulunan 33 Adet Hisse 3 (üç) yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 07.04.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonu.
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,


MADDE 1- Erzincan Belediyesine ait SS.23 Nolu Kent içi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde Bulunan 33 Adet Hisse 3 (üç) yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.

MADDE 2- Kiralama İhalesi 07.04.2020 tarihinde; saat: 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

MADDE 3 – İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

a. Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.
b. İkametgah Belgesi.
c. İmza Sirküsü (noterden).
d. Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.
e. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.
f. Şartname alındı makbuzu.
g. Vekaleten ihaleye iştirak edecekler için vekaletname.
h. Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

ı. Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.
i. Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
j. Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

MADDE 4- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 07.04.2020 saat 10:00’a kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

MADDE 5- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilir 500,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 dahili (1121 veya 1122) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

MADDE 6- Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü, Kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.

HİSSEMUHAMMEN BEDEL AYLIK (KDV HARİÇ)GEÇİCİ TEMİNAT
33 ADET1 HİSSE 1.127,00 TL. x 33 Hisse = 37.191,00 TL40.200,00 TL


MADDE 7- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 8- İhale sonucunda doğacak her türlü vergi, resim, harç ücret ve diğer giderler hisseyi kiralayan tarafından ödenecektir.

MADDE 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, Hisse kiralama şartnamesi hükümleri geçerlidir.

Bilgi İçin :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Bahçelievler Mahallesi – ERZİNCAN
Telefon : 444 9 024 Dahili 1121-1122 Faks : 0446 223 26 31 www.erzincan.bel.tr


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir