TCDD Piknik ve Dinlenme Alanı Olarak Kullanılmak Üzere 6471 m² Alanı Kiraya Verecektir

✔ TCDD Piknik ve Dinlenme Alanı Olarak Kullanılmak Üzere 6471 m² Alanı Kiraya Verecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kabakça İstasyon sahası,1005 sayılı parselde bulunan 771,00 m2 kapalı, 5.700,00 m2 açık alan olmak üzere toplam 6.471,00 m2 lik alanın “Piknik ve Dinlenme Alanı” olarak kullanılmak üzere kiralanacaktır.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 27.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa – Kadıköy / İstanbul
  • İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-3.png

1. TCDD 1. Bölge Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kabakça İstasyon sahası, 1005 sayılı parselde bulunan 771,00 m2 kapalı, 5.700,00 m2 açık alan olmak üzere toplam 6.471,00 m2 lik alanın “Piknik ve Dinlenme Alanı” olarak kullanılmak üzere Taşınmaz Kira Yönetmeliğinin 34-(1)/ a maddesi kapsamında 10.000,00 TL/AY Muhammen bedel üzerinden kapalı zarf teklif alma yöntemi ile kiralanacaktır.

2. İhale 27.02.2020 Perşembe günü saat 14:00’de 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3. İlgiliyle 31.12.2022 tarihine kadar sözleşme akdedilecek, ihale sonucunda belirlenecek yıllık (KDV) hariç kira bedeli 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olacak ve sözleşme on iki aylık ortalamalara göre Yİ/TÜFE oranında artırılacaktır.

Taşınmaza ait her türlü masraflar ve gerekli izinlerin alınması ilgilisine ait olacaktır. Kiralanan alanda Teşekkülümüz faaliyetlerini engelleyecek üretim, imalat ve ticari faaliyet olabilecek hiçbir girişimde bulunulmayacaktır.

4. İhaleye yerli isteklikler katılabilecektir.

5. Halkalı Gar Müdürlüğünden ilan tahtası, yerel gazete ile TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr/ihaleler” internet adresinden ulaşılabilir ve İhale Şartnamesi TCDD 1. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü-Haydarpaşa’da ücretsiz görülebilir.

6. İhaleye katılacak isteklilerden;

a) Geçici teminat bedeli 30.000,00-TL olup nakit yatırılması halinde TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Veznesi veya dosya teslim saatinden önce Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına ihale adı yazılarak yatırılması ve geçici teminat dekontunun 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğüne onaylatıldıktan sonra dekontun teklif dosyasına konulması gerekmektedir.

b) İhale şartname bedeli 100,00-TL+KDV(%18) olup, şartnamenin satın alındığına dair makbuz, (şartname bedeli her ne sebeple olursa olsun iade edilmez)

c) İsteklilerin 2020 Yılı için tabii olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna (SSK; Bağkur; Emekli sandığı) ve Vergi Dairesine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK; Bağkur; Emekli sandığı) ile Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair belge,

d) Halkalı Gar Müdürlüğünden alınmış yer görme belgesi,

e) Gerçek kişilerden;

– 6 (a), 6(b), 6(c), 6 (d) maddelerinde belirtilen belgeler,

– Tasdikli Nüfuz cüzdanı sureti (“son altı ay içinde alınmış” asılları veya tasdikli suretleri olacaktır.)

İkametgah ilmühaberi,

– Noter tasdikli imza sirküleri,

– Sabıka kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, (sabıka kaydının olması halinde Mahkeme kararı ile birlikte verilecektir),

– Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış faaliyet belgesi, kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge,

f) Tüzel kişilerden;

6 (a), 6(b), 6(c), 6 (d) maddelerinde belirtilen belgeler,

– Şirket Temsilcisinin noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ve tasdikli nüfus cüzdan suretleri,

– Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,

– Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,

g) Ortak girişim olması halinde;

  • Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 6 (a), 6(b), 6(c), 6(d) maddelerindeki belgeler şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme.

h) Türkiye’de ki tebligat adresi (Şartname eki örneğe göre)

ı) İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter Tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve onaylı Nüfus cüzdan sureti,

j) Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,

7. İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 27.02.2020 Perşembe günü TRT saati 11:00’e kadar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. (Tüm belgeler asıl veya noter onaylı aslı olacaktır.)

Posta ile yapılan teklifler geçerli olup gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8. Yapılan ihalede tek katılım olması halinde, ihale komisyonunca da uygun görülmesi durumunda aynı anda PAZARLIK YÖNTEMİNE dönüştürülür. Pazarlık yöntemi ile ilgili hususlar şartnamede belirtilmiştir.

9. TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ile 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ya da kısmen yapmakta serbesttir.

ADRES:
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa-Kadıköy/İstanbul
TEL :0.216.348 80 20 dahili 4608
FAKS:0.216.336 22 57—0.216.349 91 12

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok