TCDD’ye Ait Tarsus ilçesi, Yenice Fatih Mahallesi-Yenice Gar Sahasında Bulunan Açık Alan Kiraya Verilecektir

✔ TCDD’ye Ait Tarsus ilçesi, Yenice Fatih Mahallesi-Yenice Gar Sahasında Bulunan Açık Alan Kiraya Verilecektir

1- Adana ili, Tarsus ilçesi, Yenice Fatih Mahallesi,- Yenice Gar Sahası istasyon Mevkiinde bulunan TCDD’ye ait 221 ada, 2 parselde yer alan 450,00 m².lik açık alan “ Dükkân, Teşhir Salonu, Atölye vb.” olarak kullanılmak üzere KDV hariç aylık 350,00 TL muhammen bedel üzerinden Kapalı Zarf ile Teklif Alma ihale yöntemi ile kiralanacaktır. Yapılan İhaleye tek katılım olması halinde aynı şartlarla Pazarlık Usulü uygulanacaktır.

2- İhale 06.02.2020 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’da TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3- İhale konusu taşınmaz için sözleşme imza tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere sözleşme akdedilecektir.

4- İhaleye yerli isteklikler katılabilecektir.

5- İhaleye ait dokümanlar taşınmazın bulunduğu mahaldeki Yenice Gar Şefliğinde veya TCDD 6. Bölge Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebileceği gibi TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr.” internet adresinde de görülebilir. Şartname ve ekleri 100,00-TL karşılığında Yenice Gar Şefliğinden veya TCDD 6. Bölge Emlak Müdürlüğünden satın alınabilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-17.png

6- İhaleye Katılacak isteklilerden;

a) Geçici teminat bedeli 1.050,00 TL olup, nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 12:00’a kadar 6. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuz,

b) İhale şartname bedeli 100,00 TL olup şartnamenin, satın alındığına dair makbuz,

c) İsteklilerin 2020 yılı için bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairelerine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda ve Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair taahhütname,

d) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde:

Kanuni İkametgâh Belgesi,

-Nüfus Cüzdanı sureti,

-Noter tasdikli imza sirküleri,

-Savcılıktan iyi hal kâğıdı (Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte verilecektir.),

-Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, Kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge veya taahhütname,

-İsteklinin Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına ait belge veya taahhütname,

İsteklinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı bulunmadığına dair belge veya taahhütname.

-Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu,

-Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi,

e) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde:

Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,

-Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,

-Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin bu işle ilgili imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,

-Tüzel kişiliğin son döneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergilerinin ödendiğine ve borcunun olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borcunun bulunmadığına dair belge veya taahhütname.

-Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu,

-Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi,

f) İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişi olma durumlarına göre her birinin Bu maddenin A ve B bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme.

g) Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğe göre),

h) İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

ı) Şartname eki özel şartlarda (olması halinde) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,

j) Teklif Mektubu,

(İstenilen belgelerin tümü son üç ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)

7- İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyasını 06.02.2020 tarihinde Perşembe günü, saat 12:00’a kadar TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

8- Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 Sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nenenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

ADRES: TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü ADANA

TEL: 0 322 453 69 14 (Dahili 308 veya 358) FAKS : 0 322 459 23 54

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok