Terme Belediyesine Ait Taşınmazların Satış ve Kiralama İhalesi Yapılacaktır

✔ Terme Belediyesine Ait Taşınmazların Satış ve Kiralama İhalesi Yapılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 20.02.2020 — saat: 10:00
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 20.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Terme Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış,
✔ Terme Belediyesinden

MADDE 1- Aşağıda Tablo-1 de belirtilen 2 (iki) adet taşınmazın hizasındaki muhammen bedeli üzerinden satış ihalesi ve aşağıda Tablo-2 de belirtilen Terme Belediyesine ait taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca, açık teklif usulüyle, 20.02.2020 perşembe günü saat 10:00’dan itibaren, sırasıyla hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden, Terme Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Toplantı Salonunda kira ihalesi yapılacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-89.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-90.png

MADDE 2- Satış ve kira ihale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimciler şartname bedeli olan 100,00-TL (yüztürklirası) yi her bir taşınmaz için ayrı olmak üzere Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıp, şartname bedelini yatırdığına dair alındı makbuzunu ihale dosyası içerisine koymak zorundadır. İstekliler satış ve kira ihale evraklarını 20.02.2020 perşembe günü, saat 10:00 tarih ve saatten önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verecektir.

Bu tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 3- İhalede (yarışma) artırımlar muhammen bedeller üzerinden yapılacaktır. İstekliler katılacakları ihale için yukarıda tabloda belirtilen tutarda geçici teminat veya teminat mektubu verecektir.

MADDE 4- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

A-) Gerçek Kişiler:

a-) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b-) Kanuni ikametgâh belgesi,

c-) Tebligat için adres beyannamesi,

d-) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza beyannamesi,

e-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f-) Geçici teminat, (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)

g-) İhaleye katılanın ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

B-) Tüzel Kişiler:

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e) Şirketin ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

C-) Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

D-) İhaleye katılacak olan tüzel kişiler adına katılanlardan, gerçek kişilerden ve vekâleten katılacak olanlardan Adli Sicil Kaydı.

MADDE 5- İhale bedeli üzerinden hesaplanacak yasal mevzuattan kaynaklanan, her türlü vergi, resim, harç, KDV, arsa satışından oluşacak tapu giderleri ihaleyi alan kişi tarafından ödenecektir.

MADDE 6- İhale komisyonu 2886 Devlet İhale Kanununun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok