Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ait Dükkan, Depo, Tarla, Hamam, Han ve Bağ İhaleyle Kiraya Verilecektir

✔ Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ait Dükkan, Depo, Tarla, Hamam, Han ve Bağ İhaleyle Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 28.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Yarahmet Mahallesi Molla Lütfü Sokak No: 28 / TOKAT
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-215.png

İHALE ŞARTLARI

1- Yukarıda özellikleri belirtilmiş Vakıf taşınmazları hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle Teknik ve Genel Şartnameler çerçevesinde sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar kiralanacaktır.

İhalede oluşan fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Takip eden yıllardaki kira artışları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

2- İhale 28.02.2020 tarihinde Saat:10:00 da başlamak üzere Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Yarahmet Mahallesi Molla Lütfü Sokak No: 28 / TOKAT adresindeki hizmet binasında yapılacaktır.

3- Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Tokat Şubesindeki TR220001500158007309653475 IBAN nolu “Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar” hesabına yatıracaklar dekontu ile birlikte (Dekontta ihaleye katılacak şahıs veya tüzel kişinin adı ile taşınmazın dosya numaraları belirtilecektir),

a) şahıs olarak ihaleye girecekler için adres beyanı/yerleşim yeri belgesi ve T.C. numarası yazılı nüfus cüzdan sureti,

b) şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri,

c) vakıf / dernek / kooperatif / sendika vb. olarak girecekler için yönetim kurulu kararı, yetki belgesi ve imza sirküsü ile faaliyette olduklarını gösterir belge ile birlikte ihale tarih ve saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

Geçici teminatı, teminat mektubu olarak vereceklerin teyit yazısı ile birlikte getirmeleri zorunludur. Teminat mektubu limit dahili ve süresiz olacaktır. Belgeler ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacaktır.

4- Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde Noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. Vekaleten katılımcıların noter tastikli vekaletname ibraz etmesi zorunludur.

5- Tüm taşınmazlar mevcut haliyle ihaleye çıkartılmış olup, ihale giren gerçek ve tüzel kişiler taşınmazın mevcut halini görerek ihaleye girmiş ve kabul etmiş sayılır.

Vakıf taşınmazlar mevcut durumlarıyla ihale edilecek olup, yapılacak iş, mesleki, sanat, ikamet vs. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum-kuruluşlardan alınacak her türlü izin, ruhsat, elektrik, su, doğalgaz,vs. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç vs. kiracıya aittir.

İdareden taşınmazların eksiklikleri ileri sürülerek tamirat vb. İşler için herhangi bir bedel ve hizmet talep edilmeyecektir.

6- İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Kira sözleşmesi düzenlenirken sözleşmenin mali tutarına uygun müşterek ve müteselsil borçlu olabilecek, mali durumunu belgeleyen güvenilebilir iki (2) kefil gösterilmesi zorunludur.

Vakıflar Bankası Şubelerince düzenlenmiş DBS (Doğrudan Borçlanma Sistemi) belgesi veya sözleşme süresini kapsayan banka teminat mektubu ya da sözleşme süresince olan kira bedelinin peşin yatırılmış makbuzu istenecektir.

7- Yukarıda bahsedilmeyen hususlarda, Vakıf Taşınmazlarının Kiraya Verilme Usul Ve Esasları, Vakıf Taşınmazlarının Kiraya Verilme Genel Şartnamesi ve Vakıf Taşınmazları Teknik Şartnameleri hükümleri geçerli olup, söz konusu şartnameler mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir.

8- Kiraya verilen taşınmazın, yangın hırsızlık ve doğal afetlere karşı kiracısı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigortalanması zorunludur.

Geçici ve ek teminatın iadesi sözleşmenin imzalanmasından sonra sigorta poliçesi ile elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin ibrazı üzerine yapılacaktır.

9- (2. ve 3.) Sırada bulunan dükkan vasıflı (601010141005 ve 601010141006) Kiralama Dosya Nolu Taşınmazlar (Restoran, Cafe, Çay Ocağı ve Kahvehane kullanımı için kiraya verilmeyecektir.)

10- Yıllık kira bedeli üzerinden 5. ve 6. sırada bulunan 601010269036 ile 601010269037 Kiralama dosya nolu taşınmazlar için %3 geçici, %67 ek teminat, diğer taşınmazlar için ise %3 geçici, %20 ek teminat bedeli alınacaktır..

11- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. İdareye borcu olanlar ile bir önceki kiralama ihalesinde üzerine ihale edilip sözleşme yapmayanlar ihaleye katılamazlar.

12- Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

13- İdare ihaleyi, yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok