Toroslar Belediyesine Ait 14 Taşınmaz 3 Yıl Süreli Kiraya Verilecektir

✔ Toroslar Belediyesine Ait 14 Taşınmaz 3 Yıl Süreli Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Toroslar Belediye Başkanlığı’na ait 14 adet taşınmazın 3 yıl süreyle ihale ile kiraya verilmesi işi.
  • İşin Yapılacağı Yer : Toroslar / Mersin
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Zeki Ayan Mahallesi Kuvvai Milliye Cad. No: 251 Toroslar Mersin adresindeki Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Toroslar Belediyesinden

Mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait, tapu ve adres bilgileri ile m² si, tahmini bedeli yazılı olan 14 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri ve 35/c maddesine göre (Açık Teklif Usulü) arttırma ihale ile Zeki Ayan Mahallesi Kuvvai Milliye Cad. No: 251 Toroslar Mersin adresindeki Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda 12.02.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatte 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

Bu ihaleye ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlâk Biriminde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

İhaleye girebilmek için isteklilerin;

1- nüfus cüzdanı örneği,

2- tüzel kişi olması durumunda Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi,

3- ikametgah ilmühaberi,

4- tüzel kişi olması durumunda adres beyanı,

5- yer gördü belgesi,

6- geçici ve ek teminat,

7- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı,

8- vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına düzenlenmiş vekâletname ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

9- ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,

ihale komisyonuna sunması gerekir. İstenilen belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri verilecektir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-242.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok