Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 240 0

TTK Gelik İşletme Müdürlüğü Kantin ve Çay Ocakları İhaleyle Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

TTK Gelik İşletme Müdürlüğü Kantin ve Çay Ocakları İhaleyle Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : TTK Gelik İşletme Müdürlüğü Kantin ve Çay Ocakları,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.03.2020 — saat: 15:00,
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 25 Mart 2020 — saat 15.00’a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Toplantı Salonu,
İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- İhaleye Gireceklerin Tevdii Edecekleri Belgeler :

A) Tebligat için adreslerini gösterir ihalenin yapıldığı yıla ait tasdikli Kanuni İkametgah Belgesi (Gerçek şahıslar için) aslı veya Noter tasdikli sureti.

B) Ticaret ve/veya Sanayi odası yahut Esnaf ve Sanatkarlar sicil belgesi.
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıla ait Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya noter tasdikli sureti.
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıla ait alınacak belge aslı veya noter tasdikli sureti.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birini (B-a) ve (B-b) deki esaslarına göre temin edecekleri belge.

C- İmza sirküleri asıl veya noter tasdikli sureti olmak üzere,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (C-a) ve (C-b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

D- İSTEKLİ adına vekaleten ihaleye katılını yor ise İSTEKLİ adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

E- Şartnamede belirtildiği şekil ve miktarda geçici teminat; istekliler teklif edecekleri 3 yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 oranından az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

F- Okunup kabul edildiğine dair beyan yahut her sayfası İSTEKLİ tarafından imzalanmış ve firma kaşesi vurulmuş genel şartname ve ekleri.

G- İSTEKLİ ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini verecektir. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verecektir.) Ayrıca grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.

H- Mevcut ise iş deneyim veya benzer iş deneyim belgesi ve referans mektupları,

I- İş yerini gördüğüne dair (Genel Müdürlükte İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, Müesseselerde İdari ve Sosyal İşler Şefliğinden) alınacak yer görme belgesi,

İ- Borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge (İhale tarihinden önceki son 3 aya ait),

J- İhale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış belge,

K- Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

L- Kantin işletmeciliği mesleki yeterlilik belgesi veya özel yâda kamu kurum, kuruluşlarında daha önce kantin, çay ocağı vb. çalıştırdığına dair belge,

M- TS 13284 Hizmet Yeterlilik belgesi,

N- Kantinde çalışacak olandan kantin işletmeciliği ustalık belgesi,

2- Teklif Edilecek Kira Bedeli :

a) İstekliler, Özel şartnamede gruplandırılan iş yerlerinin tümü için ekli teklif mektubu formunda KDV hariç bir yıllık kira teklifinde bulunacaklardır. İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise; bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyat Endeksine göre bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranında arttırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

b) İhale konusu bir bütün olup kısmi teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) İstekli, Şartname esasları dahilinde yapılmak ve her türlü ihale karar pulu sipariş veya sözleşme pulu dahil bütün vergi ve resim ile harç ücretleri istekliye ait olmak üzere kira teklifinde bulunacaktır. Birim fiyatları KDV’ siz olacaktır. Teklifler verildikten sonra istekliler tarafından yapılacak zam ve indirim teklifleri kabul edilmez.

d) İş bu ihale yurt içi olarak yapıldığından istekli TL olarak fiyat teklifinde bulunacaktır. Yabancı Para Birimi cinsinden verilen teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Tahmin edilen kira bedeli KDV Hariç 3 yıllık 83.862,72 TL. dir.

f) İhale en uygun teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

g) Uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

3- Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalenin en son gün ve saati aşağıda gösterilmiştir.

İşin Nevi:Dosya No:İhale Tarihi ve açılış Saati:Şartname Bedeli:
Gelik İşletme Müdürlüğü Kantin ve Çay Ocakları201381725.03.2020-15.00100,00 TL

4- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 Zonguldak adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL bedeli karşılığında temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5- Teklifler, 25.03.2020 Çarşamba günü saat 15: 00’e kadar TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak adresine verilmiş olacaktır.

6- Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün saat 15.00’de Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda hazır bulunanların huzurunda açılacaktır.

7- Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve fax ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.

8- İhaleye iştirak eden İSTEKLİ’ ler, teklif ettikleri kira bedeli esas alınarak, üç yıllık kira tutarının %10’nu oranında geçici teminat vereceklerdir Teklif edilen bedelin %10′ undan az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10- İş bu ihale 4734 ve 2886 sayılı İhale kanuna tabi olarak değil Kurumumuz Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik esaslarında belirtilen usullere göre yapılacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir