Ümraniye Belediyesine Ait Dükkanın Kiralama İhalesi

✔ Ümraniye Belediyesine Ait Dükkanın Kiralama İhalesi
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Ümraniye Yamanevler Mahallesi, Sondurak Sanatkarlar Çarşısı B11 nolu dükkânın 1 yıl süreyle kiraya verilmesi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 28.01.2020 saat: 09:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
✔ Ümraniye Belediyesinden

Aşağıda açık adresi bulunan yerdeki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapalı teklif usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı Merkez binası 2. kat Encümen salonunda Belediye Encümenince kiraya verilecektir.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 27.01.2020 mesai bitimine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat ederek Şartname ve İhaleye giriş belgesini alması ve teklif zarfını idareye teslim etmesi gerekmektedir.

a) Kiraya verilen : Ümraniye Yamanevler Mahallesi, Sondurak Sanatkârlar Çarşısı B11 nolu dükkânın Kiraya verilmesi.

b) Mahallesi : Yamanevler Mahallesi

c) Caddesi / sokağı : Alemdağ Caddesi

d) Kira süresi : 1 yıl

e) Kira tutarı (aylık) : 800,00 TL

f) Tahmin edilen bedel : 1 yıllık 9.600.- TL

g) Geçici teminat : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz.

h) Şartname Bedeli : 200.- TL

ı) İhale Gün ve saati : 28.01.2020 saat: 09:30

i) İhalenin yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu,

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerden:

1) Teklif mektubu,

2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,

3) İmza beyannamesi,

4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname,

5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

6) İkametgah belgesi,

7) Nüfus cüzdanı örneği,

8) İhale katılım belgesi,

9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

Tüzel Kişilerden:

1) Teklif mektubu,

2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,

3) İmza sirküleri,

4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname,

5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

6) İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

7) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

8) İhale katılım belgesi,

9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.

Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok