Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 235 0

Ümraniye’de Bulunan Yeşil Vadi Spor Tesisi Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Ümraniye’de Bulunan Yeşil Vadi Spor Tesisi Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.03.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 Saraçhane – Fatih/İstanbul
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Ümraniye İlçesi, İnkılap Mahallesi, 2381 ada 12 parsel üzerinde yer alan bodrum bağımsız bölüm No: 1 ve zemin bağımsız bölüm No: 5 adresinde bulunan Yeşil Vadi Spor Tesisinin kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 1094
2) İşin Konusu: Ümraniye İlçesi, İnkılap Mahallesi, 2381 ada 12 parsel üzerinde yer alan bodrum bağımsız bölüm No: 1 ve zemin bağımsız bölüm No: 5 adresinde bulunan Yeşil Vadi Spor Tesisinin 3 yıl süre ile kiraya verilmesi
3) Adres Bilgisi: Ümraniye İlçesi, İnkılap Mahallesi, Bodrum Bağımsız Bölüm No:1 ve Zemin Bağımsoz Bölüm No:5
4) Kiraya verme süresi: 3 Yıl
5) İhaleye Konu Alan: 106 m² Squash spor alanı, 884 m² Spor Salonu ve İdari Ofisler, 990 m² kapalı yüzme havuzu, 140 m²
açık alan ve 352 m² Fitness Salonu olmak üzere Toplam 2.472 m²
6) Muhammen Bedel: 15.000.-TL + KDV/AY (180.000.-TL + KDV/YIL)
7) Geçici Teminat: 16.200.-TL
8) İhale Tarihi ve Saati: 25 Mart 2020 Saat: 11.00
9) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane – Fatih/İstanbul
10) İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
11) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale Şartnamesi 500.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emlak Müdürlüğü – Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
Tel: 0 212 455 33 88 Fax: 0 212 449 51 33

12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

13. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

13.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat.

13.2. Gerçek kişiler için kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

13.3. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı).

13.4. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir).

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.4.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge.

13.5. Tüzel kişiler için İmza sirküleri,

a) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.5.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

13.6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri.

13.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

13.8. İstanbul Büyükşehir Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu olmadığına ve İBB tarfından İcra takibinde borcu bulunmadığına dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”.

14. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

15. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

16. Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.

17. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir