Umumi Tuvalet Kiraya Verilecektir

✔ Umumi Tuvalet Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.03.2020 — saat: 10:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Edirne Belediyesi Encümen salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Edirne Belediyesinden

Edirne Belediyesine ait aşağıda bilgileri bulunan dökümü yapılan 1 (bir) adet WC (umumi tuvalet) 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir.

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a- Gerçek kişi ise: T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi,

b- Tüzel kişi ise: ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi ve/veya esnaf odası “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi”,

c- Tüzel kişi ise: noter tasdikli ihalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri, dernek olması halinde dernek karar defterinin onaylı sureti,

ç- Vekaleten iştirak ediliyor ise; vekaleten iştirak edenin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,

d- İlanda yazılı olan geçici ve ek teminatların yatırıldığına dair makbuzlar.

e- İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair “yer görme” belgesi,

f- Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g- İhaleye katılacak tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kollektif, Komandit…) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname.

ğ- Edirne Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 2020 yılında alacakları ilişiksiz (borcu yoktur) belgesi,

h- Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz (100,00-TL)

ı- İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2 nci maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde bedelsiz görülebilir veya 100.- (yüz)TL Karşılığında temin edilebilir.

2886 sayılı D.İ.K.’nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

İsteklilerin geçici teminat ve ek teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 10.03.2020 Salı günü saat 10:30’da Belediye Encümenine başvurmaları ilan olunur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-22.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok