Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Bulunan Kafeterya Kiraya Verilecektir

✔ Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Bulunan Kafeterya Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Kafeterya,
  • İşin Yapılacağı Yer : Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı odasında yapılacak ihale ile kiraya verilecek.
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-229.png

Yukarıda Cinsi, Bulunduğu Yeri, Mahallesi, Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümü, Kira Süresi, Kira Bedeli, Elektrik-Su-Isınma Bedeli ve Geçici Teminatı yazılı Ağız ve Diş Sağlığı Kafeterya 11.02.2020 tarihinde Salı günü saat 14:00’de; Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı odasında yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

İhale şartname bedeli 1.000,00 TL dir. Geçici teminat bedeli 13.500,00 TL dir. Şartname ve geçici teminat bedeli Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği’nin TR 830001200933900005000081 nolu iban Türkiye Halk Bankası Van Şubesine yatırılacaktır.Teminatların ihale gün ve saatine kadar yatırılması zorunludur.

  • İhale 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.
  • İhale ile ilgili şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görülebilir.

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

1- İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satınalma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

2- Geçici teminat ve şartname bedeli dokümanın alındığına dair makbuz. Geçici teminat; tahmini toplam bedelin en az %30 oranında, Teminat Mektubu verilmesi halinde Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları süresiz olacaktır.

İhale şartname bedeli 1.000,00 TL dir. Geçici teminat ve şartname bedeli İl Sağlık Muhasebe Birimine veya IBAN:TR83 0001 2009 3390 0005 0000 81 Halk Bankası Van Şubesine yatırılacak, yatırılacak tutarlar ve teminat adı açıklamalar kısmında belirtilecektir.

3-Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.

4- Tebligat için ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)

5-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

8- Savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kaydı Belgesi (Adli kaydının olması halinde işletmeye engel teşkil edip etmediği ihale komisyonunca değerlendirilecek)

9- İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, Vergi Dairesinden borcunun bulunmadığına dair belge

10-İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, SSK borcunun bulunmadığına dair belge

11-İlgili Kafeterya İhalesine; kantincilik işletmenliği ustalık belgesi veya mesleki ve teknik diploması (Aşçı, Pastacı, Otelcilik) olan istekliler veya Kamu kurumlarında kafeterya / kantin işletmeciliği yaptığını belgeleyenler, firmasının faaliyet alanında büfe, kafeterya, lokanta, pastane, otelcilik, market işletmeciliği yapanlar, yemek hazırlama ve sonrası hizmet gerçekleştiren firmalar girebilir.

12- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi ve geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

* Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

* İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

* Firmaların kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan firmaların şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

– İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satın alma Birimine teslim etmeleri gerekir. İlgili Başkanlık dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.

Teminatların ihale gün ve saatine kadar yatırılması zorunludur.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok