Viranşehir Devlet Hastanesi Kafeterya, Kantin, Çayocağı Kiralama İşi İhalesi

✔ Viranşehir Devlet Hastanesi Kafeterya, Kantin, Çay ocağı Kiralama İşi İhalesi
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Viranşehir Devlet Hastanesine ait Kafeterya, Kantin, Çayocağı v.b. Yeri Kiralama İşi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Viranşehir Devlet Hastanesi Konferans salonu – Ceylanpınar yollu üzeri 3 km. Viranşehir / Şanlıurfa,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
Kantin, Çay ocağı

Aşağıda mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Viranşehir Devlet Hastanesine ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.


İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Viranşehir Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminde (Ceylanpınar yollu üzeri 3 km. Viranşehir/Şanlıurfa) bedelsiz olarak görülebilir ve 100,00(yüz) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

1- İhale konusu iş : Viranşehir Devlet Hastanesine ait Kafeterya, Kantin, Çayocağı v.b. Yeri Kiralama İşi

2- İşin süresi : 01.03.2020 işe başlanacaktır. – 28.02.2022 sona erecektir. 3 (üç) Yıldır.

3- İhalenin Yapılacağı / Tekliflerin Verileceği Yer: Viranşehir Devlet Hastanesi Konferans salonu – Ceylanpınar yollu üzeri 3 km. Viranşehir/Şanlıurfa

4- Kira Tespit Komisyonunca Belirlenen Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Tutarı:

Ticari Alan YeriTahmini Kira
Bedeli (3 Yıllık)
Geçici Teminat Tutarı
% 10

Hastane Kafeterya,
Kantin, Çay ocağı
360.000,00 TL36.000,00 TL


5-İhalenin Yapılacağı/Tekliflerin Verileceği Tarih/Saat: 10.02.2020 Salı günü saat 10:00 ‘da
,

6- Kantin Alanı: Viranşehir Devlet Hastanesi Kapalı 60 M2 ve Açık Alanı 172 M2 olmak üzere toplam 232 M2 lik alan.

7-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale dosyasında olması gerekli belgeleri;

a) Geçici teminat tutarının Viranşehir Devlet Hastanesinin Şanlıurfa Halk Bankası nezdinde bulunan TR 870001200132100006000011 İBAN nolu hesabına yatırdığına dair makbuz veya Viranşehir Devlet Hastanesi Makamına hitaben hazırlanmış Banka Teminat Mektubu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h-) İlk İlan tarihinden sonra alınacak “adli sicil kaydı olmadığına” dair belgenin aslı,

ı-) İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait “SGK pirim borcu olmadığını “gösterir belgenin aslı,

i-) İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait “vergi borcu olmadığını” gösterir belgenin aslı,

j-) Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belgenin aslı,

k) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

m) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

n) Vekaleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

8- Taşınmaz kiralama ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte kiralama şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 10.02.2020 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00’a kadar Viranşehir Devlet Hastanesi Satınalma Birimine teslim edeceklerdir.

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

10- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

11- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok