WC-Çayocağı 3 Yıl Süre İle Kiraya Verilecektir

✔ WC-Çayocağı 3 Yıl Süre İle Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : İzmir / Bornova Kazım Dirik Mah. 191 Sokak No: 13 A/B WC-Çay Ocağı,
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 06.03.2020 — saat: 10:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İzmir / Bornova Belediyesi Meclis Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi – Bornova Belediyesi Kültür Merkezi -1. kat),
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,

İzmir/Bornova Belediyesi
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-334.png

1) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz kapalı teklif usulü ile 3 yıllığına 06 Mart 2020 Cuma günü İzmir/Bornova Belediyesi Meclis Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi – İzmir/Bornova Belediyesi Kültür Merkezi -1. kat) ında yukarıda yazılı yıllık tahmini bedellerin arttırılması suretiyle kiraya verilecektir.

Kapalı Teklif Usulü

Tekliflerin hazırlanması:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.

Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Tekliflerin verilmesi:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir.

Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Posta v.b. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarfların açılması:

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır.

Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması:

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya işbu ilanın 1. maddesinin “tekliflerin hazırlanması” başlığının son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının beşten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek beş (5) teklif sahibi istekliyle, bu beş teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. (Ortaklık girişimi kabul edilmeyecektir.)

A. Gerçek kişi olması halinde;

 • Tebligat için adres beyanı,
 • T.C. Kimlik fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır),
 • Nakit teminatlar İzbaş A.Ş.’nin TR44 0013 4000 0073 3375 4000 04 veya TR14 0001 5001 5800 7286 4539 35 numaralı hesaplarına Wc-Çay ocağı kiralama ihalesi geçici teminat bedeli açıklaması ile yatırılabilir.
 • Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale dokümanına uygun teklif mektubu.

B. Tüzel kişi olması halinde;

 • İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
 • Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,
 • Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
 • Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)
 • Nakit teminatlar İzbaş A.Ş.’nin TR44 0013 4000 0073 3375 4000 04 veya TR14 0001 5001 5800 7286 4539 35 numaralı hesaplarına Wc-Çay ocağı kiralama ihalesi geçici teminat bedeli açıklaması ile yatırılabilir.
 • İhale dokümanına uygun teklif mektubu.


İhale saati başlangıcına kadar yukarıdaki ihalenin yapılacağı adrese, İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edilecektir. Posta v.b. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Kazım Dirik Mahallesi Süvari Caddesi No: 17 K1 D1 Bornova İzmir adresindeki İzbaş İzmir İlçe Belediyeleri Turizm, Gıda, Organizasyon, Reklam, Yayıncılık, Yemek, Akaryakıt, İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

3) Kiralanan taşınmazlardan kira bedelleri fatura karşılığında KDV dahil olarak alınır.

4) İhale komisyon başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok