Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 326 0

Yazıhane-Dükkan-Tuvalet-Ofis-Yüzme Havuzu-Kır Lokantası Kiraya Veriliyor….

Paylaş:

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Yazıhane, dükkan, tuvalet, ofis, depolama alanı, büfe, kent kart dolum büfesi, yüzme havuzu, kır lokantası, emanet eşya deposu, gezinti teknesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan Encümen Salonunda
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

1) Belediyemizin mülkiyetinde veya yetki sorumluluğunda bulunan yukarıda İlçesi, ,mahallesi, ada no, parsel no, hissesi, yüzölçümü, cinsi/kullanım amacı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’unun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süreyle Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan Encümen salonunda yapılacaktır.

2) İhale 11.03.2020 Çarşamba günü listedeki ihaleler saat 14.00 da Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan Encümen Salonunda 1.sıradan başlayarak sırasıyla yapılacaktır. İlan listesinin 15 ve 16 sıradaki ihaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin ilanda belirtilen belgelere ilaveten Ulaştırma Bakanlığından alınmış şehirler arası yolcu taşımacılığı konusunda Acentelik Yetki Belgesine (F1-F2 Belgesi) veya tarifeli olarak şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yetki belgesine (D1 Belgesi) sahip olması, 25. sıradaki kent kart dolum yeri olarak kiraya verilecektir. Kent Kart yerlerinin kiralama ihalesine katılacaklar ilanda istenilen belgelere ilaveten Kent Kart veya Bel kart Bayilik Sözleşmesini veya Satış Noktası Uygunluk Belgesini ibraz etmek zorundadır.

3) İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

4) Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümleri uygulanır.

5) İhaleye giren herkes ihale şartnamesini okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.

6) İsteklilerden İhaleye katılım için istenecek belgeler:

A) Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler:

a) Kanuni ikametgah belgesi,
b) Nüfus Cüzdan Sureti veya TC kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisi,
c) İstekli Ortak girişim ise Ortaklık beyannamesi ve ortaklık sözleşmesinin ibrazı şarttır. ( noter tasdikli )
ç) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin de vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname,
d) Geçici teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.)
e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
f) İhaleye girenlerin Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak Belediyemize borcu yoktur belgesi,
g)Eski kiracıların ihaleye talipli olması halinde elektrik ve su borcunun olmadığına dair İlgili Kurumdan yazı.
ğ) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz.
h) İhaleye teklif verenlerin, cezalı (yasaklı) olmadıklarına dair yazılı beyanı,
ı) İstenen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır.

B) Tüzel kişilerden istenecek belgeler:

a) Yetki belgesi
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı
c)Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu oda vs. alınan (2020 yılı içinde alınmış) belge,
ç) Tüzel kişilerin vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri
d) Ayrıca, (6.A.ç, 6.A.d, 6.A.e, 6.A.f, 6.A.g,6.A.ğ, 6.A.h ve A.ı) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

7- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna (Belediyenin Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına bağlı Encümen Müdürlüğüne) ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlanacak teklif mektuplarını aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez. Açık Arttırma ihalesine bizzat katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihaleye girebilme şartlarını taşıyan belgelerle birlikte ihale saatinde Belediye Encümen salonunda hazır bulunacaklardır.

8- İhale ile ilgili şartnameler bedelsiz olarak görülebilir veya 250,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığından (Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü) temin edilebilir.

9- İhaleye ilişkin bilgiler Adana Büyükşehir Belediyesi Web sayfasında görülebilir.

10- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir