Yenimahalle Belediyesi 18 Adet İş Yerini İhaleyle Kiraya Verecek

✔ Yenimahalle Belediyesi 18 Adet İş Yerini İhaleyle Kiraya Verecek
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : İlçemiz sınırları içerisinde, aşağıda adresi, kira süresi, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale tarihi ve saati belirtilen iş yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü Arttırma” ile kiraya verilecek.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.03.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ankara / Yenimahalle Belediye Başkanlığı Hizmet Binası,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Yenimahalle Belediyesinden

1) Yenimahalle İlçesi sınırları içerisinde, aşağıda adresi, kira süresi, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale tarihi ve saati belirtilen iş yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü Arttırma” ile kiraya verilecektir.

2) İhale 05.03.2020 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Ankara/Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3) Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden aşağıdaki listede belirtilen bedeli karşılığında temin edilebilir.

4) İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyeninveznesine yatırılması gerekmektedir. İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç gibi vb giderler) kiracıya ait olacaktır.

5- İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır:

5-1- İhaleye girmek isteyen;

* Yasal yerleşim sahibi olmaları,

* Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

* Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

* Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları,

* Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; (ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)

* Kamu Tüzel kişilerinin ise bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin :

* Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, şartname, geçici teminat makbuzu,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)

* Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü, (ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)

* Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul kiralanması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, (ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)

* Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden)gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen şartlara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

* İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

* Aşağıdaki listede belirtilen miktarda geçici teminat vermesi.

* İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

* İhaleye girecek kişilerin yer görme belgesini ibraz etmek zorundadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-332.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-333.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yemekciyiz-2.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok