Yenipazar Meslek Yüksekokulu Kantini 3 Yıl Süreli Kiraya Verilecektir

✔ Yenipazar Meslek Yüksekokulu Kantini 3 Yıl Süreli Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Yenipazar Meslek Yüksekokulu’nda bulunan kantin,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.02.2020 — saat: 15:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : ADÜ Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kepez Mevkii / AYDIN
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

Üniversitemiz Yenipazar Meslek Yüksekokulunda bulunan kantinin kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İhale Konusu işin niteliği, yeri ve miktarı: Yenipazar Meslek Yüksekokulu kantininin (110 m² kapalı alan) 3 (üç) yıllığına kiralama işi,

2- İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Rektörlüğümüz İhale Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Döküman bedeli 20,00 TL’dir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-140.png

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

a- Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya Meslek Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, (tüzel kişi olması halinde)

b- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

c- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e- İhale şartnamesi satın alındığına dair belge,

f- Geçici teminata ilişkin belge (Banka Mektubu, nakit olarak yatırmak isteyenler ADÜ Strateji Daire Başkanlığının veznesine veya Başkanlığın VakıfBank T.A.O ADÜ Şubesi nezdindeki TR31 0001 5001 5800 7305 8772 97 IBAN nolu hesabına yatırabilirler.)

g- Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı belgesi (Gerçek kişilerin katılımında)

h- Teklif mektubu,

i- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vereceklerdir, ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

5- Tevdi edilen belgelerin asıl veya suretleri kurumumuzdan ya da noterden tasdikli olmaları zorunludur.

6- İstenilen belgeleri içeren zarf, 24.02.2020 tarihinde ihale saatine kadar Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne verilebilecektir.

İhale saatine kadar idareye ulaşmayan zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok