Zonguldak/Merkezde 7 Adet İş Yeri İhaleyle Kiraya Verilecektir

✔ Zonguldak/Merkezde 7 Adet İş Yeri İhaleyle Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Zonguldak ili Kozlu İlçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan 7 adet taşınmaz mal (iş yeri) kiraya verilecektir.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.02.2020 — saat: 15:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kozlu Belediyesi Ondokuz Mayıs Mahallesi Ş.P.R. Tavşancı Caddesi No: 25
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Zonguldak/Kozlu Belediyesinden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-243.png

1) Kozlu Belediyesi adresi; Kozlu Ondokuz Mayıs Mahallesi Ş.P.R. Tavşancı Caddesi No: 25 olup, Telefon No: 0372 2661013, Fax No: 0372 2661003, dür.

2) Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz malların 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında gösterilen tarih ve saatte Kozlu Belediyesi Encümen Salonunda kiralaması yapılacaktır.

3) İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale günü saat 14:30’a kadar;

a) İhaleye iştirak edecekler Geçici teminatı yatırdıklarına dair banka makbuzunu veya Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzunu

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah)

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

d) İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz,

e) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifle bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri,

f) İhaleye katılmak isteyenler Kozlu Belediyesine borcu bulunmadığı gösterir belgeyi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

4) İhale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderler kiracıya aittir.

5) İhaleye posta ile teklif gönderilmesi durumunda, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İhaleye katılacaklar nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, vergi kimlikleri ile veya bizzat kendileri olmadığı takdirde ihaleye kimin adına girecekler ise noter tasdikli vekaletname ile imza sirkülerini Komisyona ibraz etmek mecburiyetindedirler.

6) İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ondokuz Mayıs Mahallesi Ş.P.R. Tavşancı Caddesi No: 25 adresinde Belediyemiz binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150,00 TL ücret karşılığında satın alınabilir.

7) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yemekciyiz-2.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok