Kooperatifleri Bakanlığın Denetleme Yetkisi Var mı?

✔ Kooperatifleri Bakanlığın Denetleme Yetkisi Var mı?

Güncelleme: 21.12.2021

Ticaret Bakanlığı, kooperatifleri, birlikleri, merkez birliklerini ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini teftiş etmek, denetlemek veya denetlettirmek ile görevli ve yetkilidir.

Teftiş ve denetleme

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu, Madde 90 – (Değişik: 3/6/2010-5983/3 md.)

İlgili bakanlık; kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin işlem ve hesaplarını ve varlıklarını müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine veya denetim için görevlendirilecek olan personele denetlettirebilir.

(İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 19/1/2012 tarihli ve E.: 2010/79, K.: 2012/9 sayılı Kararı ile.)

Birinci fıkradaki teşekküller, denetim sonuçlarına göre ilgili bakanlıkça verilecek talimata uymak zorundadırlar. Yapılan denetimler sonucunda, kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin, Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin ve bunların iştiraklerinin yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin, hukuka açıkça aykırı eylem ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda, ilgili Bakanlık, kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak gecikmesinde sakınca görülen hallerde ileride telafisi güç veya imkansız zararlara yol açılmasının engellenmesi amacıyla bu kişilerin görevlerine tedbiren son verebilir. Bu durumda ilgili Bakanlık, bir yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması için gerekli tedbirleri alır.

Kooperatifler ve üst kuruluşlarına kredi veren kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve ilgili bakanlıklar; verilen kredilerin açılış gayesine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını, plan ve projesine uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite açısından denetleyebilirler.

Kooperatiflerde ve üst kuruluşlarında görevli bulunanlar bu kuruluşlara ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine, denetimle görevlendirilen personele ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.

Birinci fıkradaki teşekküller, ilgili Bakanlıkça teşekküle ilişkin olarak istenilen her türlü bilgi, belge ve kayıtları, tanınan süre içinde tam olarak vermek zorundadır.

Teftiş ve denetleme ile görevlendirme

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu, Madde 91 – (Değişik birinci fıkra: 6/10/1988-3476/24 md.) İlgili bakanlık; kooperatif üst kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını denetleme işleri için görevlendirebilir.

Bunlara mütaallik esaslar 90 ıncı madde gereğince hazırlanacak Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirtilir.(1)

(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 57 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

Genel Olarak Kooperatif Denetimde En Sık Karşılaşılan Hususlar

Kooperatifler tarafından tutulması zorunlu olan ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin yaptırılmaması

Yönetim Kurulunun, genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkilerini kullanması,

-Ortaklık şartlarının araştırılmaması, ortaklık şartlarını taşımayanların ortak olarak kaydedilmesi,

-Makbuz kesilmeden elden para toplanması

-Olağan genel kurulun ilk altı ay içerisinde yapılmaması, yönetim kurulunun olağan genel kurulu toplantıya çağırmaması,

-Yönetim Kurulunca, Denetim Kurulunun, kooperatif evrakını incelemesine izin verilmemesi, denetim kurulunun işini yapmasına müsaade edilmemesi

-Yönetim Kurulu üyelerinin şahsi harcamalarını kooperatif hesaplarından karşılamaları,

-Genel Kurul toplantısında kanuna uygun olarak talep edilen gündem maddelerinin eklenmemesi.

-Yönetim Kurulu tarafından yapılan harcamalarda belirsizlikler ve usulsüzlükler bulunması.

-Mahkeme kararlarının Yönetim kurulunca uygulanmaması.

-Yönetim Kurulu üyelerinin şahsi harcamalarını kooperatif hesaplarından karşılamaları.

Güncelleme: 21.12.2021

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok