Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Personel Alımları 162 0

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 80 Personel Alacak

Paylaş:

✔ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 80 Personel Alacak

T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal  Ajansı) yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 15 Büro Görevlisi ve 5 Sekreter olmak üzere 80 personel alınacak.

Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

Sınava katılma koşulları, başvuru ve sınav tarihi / yeri ile diğer bilgiler;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BŞK.  
  • İlan Numarası: DPB841591
  • Şehir: ANKARA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 21.04.2021
  • Eleman Sayısı: 80
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: 58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 15 Büro Görevlisi ve 5 Sekreter
  • Başvuru Süresi: 26 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021

Avrupa  Birliği  Eğitim  ve  Gençlik  Programları  Merkezi  Başkanlığından  (Türkiye Ulusal Ajansı):


PERSONEL ALIMI SINAV İLANI
I – GENEL BİLGİLER

T.C.  Dışişleri  Bakanlığına  bağlı  Avrupa  Birliği  Başkanlığının  ilgili  kuruluşu  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal  Ajansı) yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 15 Büro Görevlisi ve 5 Sekreter alınacaktır.

Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

II- SINAVA KATILMA KOŞULLARI

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Giriş   sınavının   yapıldığı   yılın   Ocak   ayının   birinci   günü   itibarıyla   35   yaşını doldurmamış olmak,

Uzman Yardımcısı için;

c) En   az   dört   yıllık   lisans   eğitimi   veren   fakültelerin,   ilanda   belirtilen   (Tablo-1) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) İngilizce,  Almanca  veya  Fransızca  dillerinden  birinde  giriş  sınavının  son  başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az  (B)  düzeyinde  puan  almak  veya  dil  yeterliliği  bakımından  buna  denkliği  ÖSYM  tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

e) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personel Seçme Sınavından  (KPSS)  aşağıdaki  tabloda  (Tablo  1)  belirtilen  puan  türlerinden  asgari  puanı  almış olmak

Avukat için;

f) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,

g) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

Büro Görevlisi ve Sekreter için;

h) En az lise mezunu olmak,

i) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3 puan türünden 70 almak;

Müracaat  edenlerin  en  yüksek  puandan  başlanarak  sıralanması  neticesinde;  öğrenim dalları ve unvanlarına göre alınacak personel sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

III – BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 26 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 

IV – BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular, Ajansın https://basvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) Yüksek öğrenim veya orta öğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı  örneği  (eğitimini  yurtdışında tamamlamış olanların  diploma denklik belgesinin  aslı  veya onaylı örneği).
b) KPSS sonuç belgesi
c)  Uzman  Yardımcıları  için  YDS  veya  ÖSYM  tarafından  buna  denk  kabul  edilen  ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,
d) Avukatlar için stajını tamamladığına dair belge ya da avukatlık ruhsatı
e) T.C. Kimlik Numarası beyanı
f) Adli Sicil Beyanı,
g) Yazılı özgeçmiş,
h) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5×6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

Eksik   belgelerle   yapılmış   olduğu   yahut   gerçeğe   aykırı   beyanlar   içerdiği   anlaşılan başvurular   dikkate   alınmayacaktır.   Başvuru   koşullarını   taşımadığı   veya   istenen   belgelerde gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  sonradan  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz  sayılır.  Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri 25 Mayıs 2021 tarihinde Ajansa ait www.ua.gov.tr internet adreslerinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sürekli/geçici  engeli  veya  sağlık  sorunu  olan  adayların,  sınav  başvuruları  esnasında okuyucu/işaretleyici   desteği,   özel   araç/gereç   kullanma   vb.   taleplerini   iletmeleri   amacıyla, üniversite  veya  devlet   hastanesinden   alacakları   (adayın   engel/sağlık  durumunu,   kullanması gereken  özel  araç/gereci  vb.  açıkça  belirten)  sağlık  raporunun onaylı  bir  örneğini  başvuru formuna  yüklemeleri  gerekmektedir.  Söz  konusu  adaylar,  yetkililerce  yapılan  değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

İlgili  bölümlerden  herhangi  birine  yeterli  başvuru  alınamaması  ya da  yapılacak  sınavlar sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, diğer bölümlerden alım yapılabilecektir.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra  ortaya  çıkabilecek  yanlışlıktan  veya  eksiklikten  aday  sorumludur.  

Aday,  başvuru  süresi içinde başvuru formunda beyan ettiği bilgilerde (yabancı dil seçimi vb.) değişiklik yapabilecektir.

V- YAZILI GİRİŞ SINAV YERİ VE ZAMANI

Yazılı Giriş Sınavı 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Adaylar Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanacak  sınav  giriş  belgelerini   31   Mayıs  2021   –  05  Haziran   2021   tarihleri   arasında http://gaziodm.gazi.edu.tr  adresinden  çıktı  almak  suretiyle  temin  edebilecek  olup,  adayların adreslerine  ayrıca  sınav  giriş  belgesi  gönderilmeyecektir.  

Adaylar  sınavda  kimlik  tespitinde kullanılmak   üzere   resmi   kimlik   belgesi (nüfus   cüzdanı,   sürücü   belgesi   veya   pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

VI – YAZILI GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI

Avrupa  Birliği  Eğitim  ve  Gençlik  Programları  Merkezi  Başkanlığında  (Türkiye  Ulusal Ajansı)  istihdam  edilecek  personel  için  gruplar,  bölümler,  boş  pozisyon  sayısı,  yazılı  sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 1: Uzman Yardımcıları için Öğrenim Dalları ve Kontenjanları

GruplarMezun Olunan Alan/BölümBoş Pozisyon SayısıYazılı Sınava Çağrılacak
Aday Sayısı
KPSS
Puan Türü
Taban Puan
1.Grup (Ekonomi ve Maliye
Grubu)
İktisat, Ekonomi, Maliye, İşletme, Ekonometri, İstatistik10260KPSS P12 KPSS P14 KPSS P19 KPSS P24
KPSS P44
70
2.Grup (Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu)Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
32640KPSS P29 KPSS P3470
3.Grup (Hukuk Grubu)Hukuk6120KPSS P470
4. Grup (Bilişim Grubu)Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği
6120KPSS P270
5. Grup (İletişim ve Halkla İlişkiler
Grubu)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Sinema Radyo ve Televizyon, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları, Grafik Animasyon, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, Reklamcılık, Medya
ve İletişim Sistemleri
480KPSS P870
Toplam581160

Tablo 2: Avukatlar için Öğrenim Dalı ve Kontenjan

UnvanMezun Olunan Alan/BölümBoş Pozisyon SayısıYazılı Sınava Çağrılacak Aday
Sayısı
KPSS
Puan Türü
Taban Puan
AvukatHukuk Fakültesi240KPSS P370

Tablo 3: Destek Hizmetleri Personelleri için Kontenjanlar

UnvanMezun Olunan Alan/BölümBoş Pozisyon SayısıYazılı Sınava Çağrılacak Aday
Sayısı
KPSS
Puan Türü
Taban Puan
Büro GörevlisiEn az lise mezunu15300KPSS P370
SekreterEn az lise mezunu5100KPSS P370

Son sıradaki adayla eşit KPSS puanına sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılır.

Yazılı sınav, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından  test  usulünde  yapılacaktır.  Yazılı  sınavda  başarı  notu,  yüz  puan  üzerinden  en  az yetmiştir. Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak   düzenlenir ve sınav kağıtları   geçersiz   sayılır.

Yazılı sınava   ait   kurallar http://gaziodm.gazi.edu.tr adresinden temin edilecek sınav giriş belgesi ile http://gaziodm.gazi.edu.tr  ve  www.ua.gov.tr  adreslerinde  yayınlanacak  olan  Sınav  Uygulama Duyurusunda belirtilecektir.

VII – SINAV KONULARI

a. Uzman Yardımcıları için;

Yazılı  sınav  sorularının  %  50’si  lisans  eğitimine  ait  mesleki  bilgilerden,  %  25’i  genel kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular) ve genel yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi) konularından, % 25’i Avrupa Birliği ve Ajansın görev alanına ait temel  bilgilerden  oluşur.  Genel  kültür  ve  genel  yetenek  ile  Avrupa  Birliği  ve  Ajansın  görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak yapılır.

Alan  bilgisi  sınav  konuları  atama  yapılacak  öğrenim  dallarına  göre  aşağıdaki  tabloda (Tablo 4) gösterilmiştir.

Tablo 4: Uzman Yardımcıları için Alan Bilgisi Sınav Konuları

Grup NoMesleki AlanKonular
1Ekonomi ve Maliye GrubuMikro ve Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Maliye
Politikası
2(Kamu Yönetimi, Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu)
Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar.
3Hukuk GrubuAnayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku),
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Uluslararası Hukuk
4Bilişim GrubuYazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veri tabanları ve
Bilgi Sistemleri
5İletişim, Halkla İlişkiler
Grubu
Stratejik İletişim, Dijital Kültürler, İletişim ve Eleştirel
Düşünce, İletişim Teorileri

b. Avukatlar için;

Yazılı  sınav  sorularının  %  50’si  lisans  eğitimine  ait  mesleki  bilgilerden,  %  50’si  genel kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular) ve genel yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi) konularından oluşur.

Tablo 5: Avukatlar için Alan Bilgisi Sınav Konuları

UnvanKonular
AvukatAnayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Uluslararası Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Ticaret Hukuku

c. Destek Hizmetleri Personelleri için;

Yazılı sınav sorularının %50’si genel kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular) ve %50’si genel yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi) konularından oluşur.

Yazılı  sınav  sorularının Yazılı  sınavda  70  ve  üzerinde  puan  almak  şartıyla,  en  yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, boş pozisyon sayısının dört katına kadar aday Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Yazılı sınav sorularına   ilişkin   itiraz   başvuruları,   soru   ve   cevap   anahtarlarının www.ua.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde, sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile Ajansa yapılır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile faks ya da e-posta ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar,  sonuçların www.ua.gov.tr ve http://gaziodm.gazi.edu.tr  internet  adreslerinde  yayımlanmasından  itibaren  en  geç  5  (beş)  gün içerisinde  https://odeme.gazi.edu.tr  adresinden  T.C.  Kimlik  Numarası  girilerek  40  TL  sınav sonuçlarına itiraz ücretini banka/kredi kartı ile ödenmesinin ardından https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz  adresinden  online  olarak  yapılacaktır.  (Havale,  EFT  veya  diğer yollarla  yapılan  ödemeler  ve  ilgili  alanların  eksik  olduğu,  talebin  açıklanmadığı,  üniversiteye faks,  e-posta  ve/veya  diğer  biçimlerde  ulaştırılan  formlar  ile  süresi  geçtikten  sonra  yapılan itirazlar işleme alınmayacaktır.)

Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) www.ua.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup, Sözlü Giriş Sınavına girmeye hak kazananlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı  özelliklerin  her  biri  için  onar  puan  üzerinden  değerlendirilir ve verilen  puanlar  ayrı  ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü  sınavda  başarılı  sayılmak  için,  Giriş  Sınav  Komisyonu  başkan  ve  üyelerinin  yüz tam  puan  üzerinden  verdikleri  puanların  aritmetik  ortalamasının  en  az  yetmiş  olması  şarttır.

Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan  adaydan  başlamak  üzere  sıralama  yapılarak,  boş  pozisyon sayısı  kadar  aday  giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VIII- DEĞERLENDİRME

Giriş sınavında başarılı  olmak  için  yazılı  ve  sözlü  sınavların  her bir aşamasından  en  az yetmiş  puan  alınması  zorunludur.  Başarılı  olmak  için  gerekli  olan  puanı  almış  olmak  kaydıyla başarı   sıralaması, yazılı   sınav ile sözlü sınav   notlarının   aritmetik   ortalaması   alınarak belirlenecektir.  

Adayların  başarı  puanının  eşit  olması  halinde  sırasıyla  varsa  yazılı  sınav  puanı, sözlü/uygulamalı  sınav  puanı,  bunların  eşit  olması  halinde  merkezi  sınav  puanı  yüksek  olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya  konulup,  atama  yapılacak  pozisyon  sayısı  kadar  aday  asil,  atama  yapılacak  pozisyon sayısının  en  fazla  yarısına  kadar  aday ise  yedek  olarak  tespit  edilecektir.  Giriş  sınavı  sonuçları Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilmeyecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden on iki ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Adaylar,  sınav  sonuçlarının  duyurulmasından  itibaren  en  geç  5  (beş)  iş  günü  içerisinde sınav  sonucuna  yazılı  olarak  itiraz  edebilir.  İtiraz  süresi  içinde  verilmemiş  dilekçeler  dikkate alınmaz.  İtirazlar,  itiraz  süresinin  dolmasından  itibaren  en  geç  45  gün  içerisinde  Giriş  Sınav Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz sonuçları, itiraz edenlere dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri yoluyla bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir.

Sınavda başarılı olup da atanmaya hak kazandığı halde Ajansın   internet sitesinde belirtilen süre içerisinde işe başlamak için müracaatta bulunmayanların atamaları yapılmayacaktır.  Bunların  yerine  sınav  başarı  puanına  göre yedek listeden  aday  çağrılacaktır.

Sınavı   kazananlardan   sınav   başvuru   formunda   gerçeğe   aykırı   beyanda   bulunduğu   tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

Atamaları yapılmış olsa dahi  iptal  edilecektir.  Ayrıca,  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  belge  verdiği  tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş  sınavına  ilişkin  gerekli  görülen  bilgilendirmeler,  Ajansın  www.ua.gov.tr  internet sayfasından  yapılacaktır.  Sınavla  ilgili  her  türlü  soru  ve  sorun  için  [email protected] adresine e-posta yolu ile ulaşılabilecektir.

İlgililere saygıyla duyurulur.   

                                                          


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir