Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 106 0

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 24 Personel Alımı….

Paylaş:

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 24 Personel Alımı….

İlan Bilgileri

 • İlan No: DPB841389
 • Şehir: ANKARA
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 31.12.2020
 • Eleman Sayısı: 24
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Asistan Hava Trafik Kontrolörü
 • Başvuru Süresi: Başvurular 08.02.2021  tarihinde başlayacak  ve  26.02.2021  günü  mesai  bitiminde  sona erecektir.

ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI İLANI
KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER
 • Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
 • Görev Yeri: DHMİ (Taşra)
 • Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı: Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 24
 • KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan
 • Geçerli KPSS Puanı: 6 Eylül 2020 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.
 • Devlet  Hava  Meydanları  İşletmesi  Genel  Müdürlüğü  bünyesinde  399  sayılı  Kanun Hükmünde  Kararnamenin  3/c  bendi  kapsamında  istihdam  edilmek  üzere,  08.07.2018  tarih  ve 30472 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi  Genel Müdürlüğü Stajyer  Hava  Trafik  Kontrolörü  ve  Asistan  Hava  Trafik  Kontrolörü  Pozisyonlarına  Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacaktır.

Sınava katılacak adaylarda aranan genel şartlar,

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d)  Askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  askerlik  çağına  gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine   karşı   işlenen   suçlarla,   zimmet,   ihtilas,   irtikap,   rüşvet,   hırsızlık,   dolandırıcılık, sahtecilik,  inancı  kötüye  kullanma,  dolanlı  iflas gibi  yüz kızartıcı  veya şeref ve haysiyeti  kırıcı suçtan  veya  istimal  ve  istihlak  kaçakçılığı  hariç  kaçakçılık,  resmi  ihale  ve  alım  satımlara  fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Son  başvuru  tarihi  itibarıyla,  Kamu  Görevlerine İlk  Defa  Atanacaklar İçin  Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Sınava katılacak adaylarda aranan özel şartlar,

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak,  (aranan  şartlar  www.dhmi.gov.tr  adresinde  yer  alan  Hava  Trafik  Kontrol  Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)

c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu  durum sınav  komisyonunca  tespit  edilerek tutanak altına alınır,  gerekirse hakem hastaneye gönderilir  ve  hakem  hastanece  verilecek  nihai  rapor  sonucuna  göre  işlem  tesis  edilir.  Adaylar Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (26.02.2016 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).

e) Geçerli bir Hava Trafik Kontrolör Lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:

Adayların seçme sınavı;

-Bilgisayar   Destekli   Seçme   Sınavından   veya   Bilgisayar   Destekli   Seçme   Sınavının herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav, Sözlü  sınavlar;  Bir  konuyu  kavrayıp  özetleme,  ifade  yeteneği  ve  muhakeme  gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve  inandırıcılığı;  genel  yetenek  ve  genel  kültürü;  bilimsel  ve  teknolojik  gelişmelere açıklığı yönlerinden  değerlendirilmesi  ve  her  bir  konu  grubu  için  ayrı  ayrı  puan  verilmesi  suretiyle gerçekleştirilir.

Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir  aksan  veya  lehçe,  dilde  pelteklik,  gizli  kekemelik  ve  aşırı  heyecan  sahibi  olmak  gibi  ifade
yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Bilgisayar  Destekli  Seçme  Sınavı  sonunda,  her  bir  aday  için  bilgisayar  çıktısı  şeklinde alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır.

Sınav Komisyonu tarafından; Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam puanı  en yüksek adaydan başlanarak pozisyon  sayısının 3 (üç) katı kadar  aday sözlü  sınava çağırılır.  

Yazılı sınav yapılması halinde ise;  yazılı  sınavda  100  üzerinden  60  ve  üzeri  puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü   sınava çağırılır.  

Sözlü sınavda, adayların belirlenmişsınav konularında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.

Belirlenmiş olan  kontenjan  için  atamalar adayların, KPSS, Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınavı ile sözlü  sınav başarı  puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tercihlerine göre yapılır.

Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli  Sınav puanı  veya Yazılı Sınav puanı  daha yüksek olan, Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bu tarihlerin eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili  pozisyona  yerleştirilememesi durumunda; yedek listesinde yer alan sınav  başarı puanı en yüksek adaydan  başlanarak  boş pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.
İlan edilecek sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.

-Sesli  iletişim  değerlendirmesini  de  içeren  sözlü  sınavdan  oluşacak  şekilde  uygulanır. (Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan  Hava  Trafik  Kontrolörü  Pozisyonlarına  Atanacak  Adayların  Seçme  Sınavlarına  Dair Yönetmelik Madde:13)

BAŞVURU ŞEKLİ:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan   pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere Bilgisayar Destekli Seçme Sınavına veya yazılı sınava çağırılacaktır.

Adaylar; Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınavlarda almış  oldukları puan sırasına göre sözlü sınava  çağırılacaktır.  

Sınava  girmek isteyen adayların 08.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER

a) Nüfus cüzdanı,
b) 4.5×6 ebadında vesikalık fotoğraf,
c) Yüksek Öğrenim Diploması (e-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi geçerlidir.),
d) KPSS Sonuç Belgesi,
e) Yabancı Dil Belgesi,
f) Asistan Hava Trafik Kontrolör Lisansı

Bilgisayar Destekli Seçme Sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan  ve  sözlü sınav için çağrılan adaylardan istenilecek belgeler  Kuruluşumuz resmi  internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ayrıca yayımlanacaktır.

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:

Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava  katılacak adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati  belirtilerek  Kuruluşumuz resmi  internet  adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.

SINAV KONULARI:

Bilgisayar Destekli Seçme  Sınavı veya yazılı sınav ve sözlü  sınav,  aşağıda belirtilen konularda yapılır.  Sınav  Komisyonu  tarafından  gerekli görüldüğü  hallerde; sınav konularında değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı  sınavlar;  Genel  yetenek,  muhakeme,  zeka,  hafıza  ve  çabuk  karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ile dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan oluşur. 

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular 08.02.2021 tarihinde başlayacak  ve  26.02.2021 günü mesai  bitiminde sona erecektir.

 Sınava girmek isteyen adayların 08.02.2021 – 26.02.2021 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir.

Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.  

Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi interne adresinde   (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ DAĞILIMI
HavalimanıAsistan Hava Trafik Kontrolörü
AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD.3
BİNGÖL HAVALİMANI MD.3
ELAZIĞ HAVALİMANI MD.3
GÖKÇEADA HAVALİMANI MD.2
HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD.4
IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD.2
MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD.1
SİİRT HAVALİMANI MD.2
ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD.3
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD.1
TOPLAM24

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir