Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 251 0

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel Alıyor

Paylaş:

✔ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel Alıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesine göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere ilanda  belirtilen  unvanlarda  2020  yılı  KPSS  (B)  grubu  puan sıralamaları  esas  alınmak  suretiyle  yazılı  ve  sözlü  sınav  yapılmaksızın  sözleşmeli  personel alımı yapacak.

Personel alımında aranan özel/genel şartlarla birlikte başvuru süresi, yeri ve tarihiyle ilgili bilgiler;

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: DPB841578
 • Şehir: ESKİŞEHİR
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 19.04.2021
 • Eleman Sayısı: 43
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Hemşire, Diğer Sağlık Personeli, Sağlık Teknikeri
 • Başvuru Süresi: Resmi  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  gün

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:


SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUN’UN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2. maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  aşağıda  belirtilen  unvanlarda  2020  yılı  KPSS  (B)  grubu  puan sıralamaları  esas  alınmak  suretiyle  yazılı  ve  sözlü  sınav  yapılmaksızın  sözleşmeli  personel alınacaktır.

NİTELİK KODUUNVANIKPSS PUAN TÜRÜKADRO SAYISIARANAN NİTELİKLER
HM01HemşireKPSS (P3)30Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
HM02HemşireKPSS (P94)6Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanı mezunu olmak.
DSG01Diğer Sağlık PersoneliKPSS (P93)4Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programı/Bölümü mezunu olmak.
ST01Sağlık TeknikeriKPSS (P93)3Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Önlisans Programı/Bölümü mezunu olmak.

*  Hemşirelik  bölümüne  eşdeğer  diğer  bölüm  mezunları,  “hemşire”  unvanına  başvuru yapamaz.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1- Başvuru yapacak adaylarda  öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

A- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

B-  (Değişik:  23/01/2008-5728/317md.)  Türk  Ceza  Kanunu’nun  53  üncü  maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,  devlet  sırlarına karşı  suçlar  ve casusluk,  zimmet,  irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

C- Askerlik Durumu itibariyle;

 • 1- Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • 2- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.
 • 3- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

D- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

3- 2020 KPSS  (B)  grubu  (KPSS(P3),  KPSS  (P93),  KPSS(P94))  sınav  sonuç  belgesine sahip olmak.

4-  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak.

6-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesi  gereğince  sözleşmeli  olarak istihdam    edilenler    hizmet    sözleşmesine    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmelerinin   feshedilmesi   veya   sözleşme   dönemi   içerisinde   Bakanlar   Kurulu   kararı   ile

belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde  fesih  tarihinden  itibaren  1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7-  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  ek  6.  maddesi  gereğince  “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adayların  www.ogu.edu.tr  adresinden  temin  edecekleri  başvuru  formunu  doldurarak  ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Ön Fuaye Salonunda oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adaylar  ilan  edilen  nitelik  kodlarından  sadece  birine  başvurabilecek  olup,  başvuruda bulunduğu   nitelik   kodunu   belirtecektir.   Birden   fazla   nitelik   koduna   başvuran   adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir.
Posta, fax,veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


Gerçeğe   aykırı   belge   verdiği   veya   beyanda   bulunduğu   tespit   edilenlerin   atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.
Adayların   ilanda   belirtilen   şartları   son   müracaat   günü   itibariyle   taşıyor   olması gerekmektedir.

Adayların  KPSS  puanlarının  eşit  olması  halinde  mezuniyet  tarihi  önce  olan,  mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Adaylar  başvurularını  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  onbeş  gün içinde (mesai saatleri içinde) yapabileceklerdir.
KPSS  (B)  grubu  puan  sıralamasından  sonra  işe  alınmaya  hak  kazananların  isimleri, başvuru  bitim  tarihinden  sonra  www.ogu.edu.tr  adresinden  ilan  edilecektir.  

Bu  ilan  tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Her  kadroya  atanacak  kişi  sayısı  kadar  yedek  bırakılacak,  şayet  asil  ve  yedeklerden kontenjan   dolmaması   halinde   diğer   sıralamadaki   şartları   taşıyan   adaylar,   kadro   sayısı tamamlanana kadar puan sırasına göre çağrılacaktır.

*  Covid-19  tedbirleri  kapsamında  başvuraya  gelen  adaylar,  HES  kodunu  göstererek, maske   ve   sosyal   mesafe   kurallarına   uyarak   müracaat   etmeleri   gerekmektedir.   Kurallara uymayanların müracaatları alınmayacaktır.

*  İlan  süreçleri  ile  ilgili  olarak  her  türlü  duyuru  web  sitemizde  (www.ogu.edu.tr) yayınlanacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu (Başvuru Formuna KPSS Puanı yazılırken tam, okunaklı ve arasında virgül (,) kullanarak yazılması gerekmektedir.)

2-   Bir   adet   Fotoğraf   (Başvuru   Formunun   ilgili   bölümüne   yapıştırılmış   olması gerekmektedir.)

3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi)

4- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı )

5-  Nüfus  cüzdanı  fotokopisi  veya  Nüfus  Kayıt  Örneği  (e-Devlet  üzerinden  yeni  tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı)

6- Askerlik Durum Belgesi, Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden veya e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı)


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir