Reklam Alanı
Reklam Alanı
Askeri Personel Alımları 201 0

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personeli Alacak

Paylaş:

✔ Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personeli Alacak

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841475
  • Şehir: ANKARA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 25.02.2021
  • Son başvuru Tarihi: 11.03.2021
  • Eleman Sayısı: 4

✔ Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ  BİLİŞİM  PERSONELİ İHTİYACININ KARŞILANMASI MAKSADIYLA  
(4) SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ TEMİN EDİLECEKTİR.

Jandarma   Genel   Komutanlığına   “Jandarma   Genel   Komutanlığı   ve   Sahil   Güvenlik Komutanlığında  İlk  Defa  Devlet  Memurluğuna  Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar  Hakkında Yönetmelik”  hükümleri  doğrultusunda  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu  (4-B  maddesi) çerçevesinde   “Kamu   Kurum   ve   Kuruluşlarının   Büyük   Ölçekli   Bilgi   İşlem   Birimlerinde Sözleşmeli   Bilişim   Personeli   İstihdamına   İlişkin   Esas   ve   Usuller   Hakkında   Yönetmelik” hükümleri  doğrultusunda  375  sayılı  KHK’ya  tabi  açıktan  temin  yoluyla  (4)  sözleşmeli  bilişim personelinin (erkek veya kadın) temini yapılacaktır.

1- BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a.   İlan   metni,   www.jandarma.gov.tr,   www.jsga.edu.tr   ve   Aile,   Çalışma   ve   Sosyal Hizmetler Bakanlığının  www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet  adresinde “Kamu  Personeli Alım İlanları” bölümünde internet sitelerinde yayımlanacaktır.
b.   Adayların   “İlan   Metninin”   tamamını   okuduktan   sonra   başvurusunu   yapması gerekmektedir.  Başvuru  esnasındaki  yapılabilecek  yanlış  kodlamalar  ve  yanlış  beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
c.  Başvurular  sadece,  https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris  internet  adresleri  ile Jandarma  ve  Sahil  Güvenlik  Akademisi  Başkanlığı  Personel  Temin  Sistemi  üzerinden  e-Devlet kapısı   vasıtasıyla   yapılacaktır.   İnternet   ortamı   dışında   posta   yoluyla   veya   şahsen   yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
ç.  Jandarma  ve  Sahil  Güvenlik  Akademisi  Başkanlığı  Personel  Temin  Sistemi’ne  e- Devlet  kapısı  üzerinden  e-Devlet  şifresi,  mobil  imza,  e-imza,  T.C.  kimlik  kartı  veya  internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
d.  Başvurular,  25  Şubat  2021  günü  başlayıp,  11  Mart  2021  günü  saat  16:00’da  sona erecektir.
e.  Başvurusu  kabul  edilip  seçme  sınavlarına  katılmaya  hak  kazanan  aday  listesinin  ve sınavlarla   ilgili   uygulama   esasları,   sınav   merkezi,   sınav   tarihi   ve   diğer   tüm   duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

2- ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:
c.  Müracaat  tarihinin  son  günü  olan  11  Mart  2021  tarihi  itibariyle  (internetten  yapılan başvurunun son günü) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
g.  Erkek  adaylar  için;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  askerlik  çağına  gelmemiş  bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,
ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak, ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
i. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak sözleşmeli bilişim personeli temini için başvuru ilan metninde belirtilen özel şartları sağlamak.

3- İLETİŞİM BİLGİLERİ:

a. İletişim Bilgileri:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 4836

b. Resmi İnternet Adresleri:

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir