Reklam Alanı
Reklam Alanı
Personel Alımları 189 0

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alıyor

Paylaş:

✔ Konya Büyükşehir Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alıyor

İlan Bilgiler

  • İlan No: DPB841424
  • Şehir: KONYA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 21.01.2021
  • Eleman Sayısı: 50
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Zabıta Memuru
  • Başvuru Süresi: 22.02.2021 – 26.02.2021 tarihleri arasında
Konya Büyükşehir Belediyesi

✔ Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından

ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Konya  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi, adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra NoKadro UnvanıHizmet SınıfıKadro DerecesiKadro AdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Puan Türü
KPSS
Puanı
1Zabıta MemuruGİH850Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak,
Kadın/ErkekP93En az 65
puan

GENEL  VE  ÖZEL  ŞARTLAR:  

Konya  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığının  boş  bulunan  Zabıta  Memuru  kadroları  için  yapılacak  başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan  edilen  zabıta  memuru  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

● Türk Vatandaşı olmak,

● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına  ya  da  affa  uğramış  olsa  bile  devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

●  İlan  edilen  zabıta  memuru  kadroları  için,  mezun  olunan  okul  itibarıyla  öğrenim  şartını  taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak  2020  yılı  Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

● 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

● 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Sınava  girmek  isteyen  adaylar,  http://www.konya.bel.tr  adresi  üzerinden  elektronik  ortamda  doldurarak  imzalayacakları  BAŞVURU  FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

● Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

●  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri  belediyemizce  tasdik edilebilir),

● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

● 2 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak),

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

22/02/2021 – 26/02/2021 tarihleri arasında, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda  sayılan  belgeler  ile  birlikte  tabip  gözetiminde  boy  ve  kilo  ölçümü  yapmak  üzere  Konya  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  ve Eğitim  Dairesi  Başkanlığı,  Konevi  Mahallesi,  Millet  Caddesi  Konya  Büyükşehir  Belediyesi  Ek  Hizmet  Binası  No:14  Meram/KONYA  adresine  mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta  ve  mail  yolu  ile  veya  eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular,  belediyemizce  değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

* T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,

* Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

* Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  KPSS  puanları  ile  04/03/2021  tarihinde  Belediyemiz  web  sayfası  http://www.konya.bel.tr  adresinde  ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

* Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

* Sözlü ve uygulamalı sınav 08/03/2021 –12/03/2021 tarihleri arasında Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Bosna Hersek Mah. Işıklar Sokak No: 13 Selçuklu/KONYA adresinde yapılacaktır.

* Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

* Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;

* Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

* Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

* Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

* Sınavda değerlendirme; Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %50’si, uygulamalı olan ikinci bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

* Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı,  bu  maddenin  (b)  bendinde  belirtilen  sınav  puanı  ile  KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

* Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

* Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

* Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  herhangi  bir  şekilde  gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

* Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde  ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.  İtirazlar,  sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur. 

     


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir