Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 253 0

Akaryakıt ve Servis İstasyonu Arsası Belediyeden Satılıktır….

Paylaş:

Akaryakıt ve Servis İstasyonu Arsası Belediyeden Satılıktır….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisi,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1- Mülkiyeti Kahramanmaraş / Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 5872 ada 10 nolu parselde kayıtlı 2005,15 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz 19.02.2020 tarihli ve 2020/148 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2- İhale, 22 NİSAN 2020 Çarşamba günü saat 14:10 ‘da Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bul. No: 134/A Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasının Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi uyarınca ”Kapalı Teklif Usulü İhale Yoluyla” yapılacaktır.

3- İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 2.747.055,50 TL (İki milyon yedi yüz kırk yedi bin elli beş TL. Elli Krş.) Geçici Teminat Bedeli 82.450,00 TL (Seksen iki bin dört yüz elli TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

4- Söz konusu parsel imar planında AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU E=0,60 olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

5- İhale ile ilgili tüm masraflar (Tellaliye %1+1 ,Karar pulu binde 5,68 , gazete ilan bedeli ve tapu harcı) ihale üzerinde kalan alıcıya aittir.

6- İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL ( Yüz TL) bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

7- İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 22 NİSAN 2020 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8- Yapılan ihaleye alıcı çıkmadığı takdirde idarenin yararına uygun olursa 15 ( on beş )gün içerisinde pazarlık usulü ile satılır

9- İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

 • 2020 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgah Belgesi (Gerçek Kişi),
 • Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı (Gerçek Kişi),
 • İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi (Gerçek Kişi),
 • Vekaleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekaletname, Vekilin İmza Sirküsü (Gerçek Kişi),
 • Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)
 • Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)
 • İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)
 • Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)
 • İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 • Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
 • Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
 • Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir