Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 239 0

Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğünden Depolu Dükkan…

Paylaş:

İhale İle 62 m² Depolu Dükkan Satışı….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 62 m2 depolu dükkan,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 15.04.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Alanya Vergi Dairesi Müdürü Odasında,
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış
İhale Türü : Satış,

Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğünde amme alacağından dolayı hacizli olan, aşağıda özellikleri ve şartları belirtilen gayrimenkulün açık artırma yoluyla ihalesi yapılacaktır.

1-Satışa çıkartılan gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarasıAntalya İli, Alanya İlçesi, Cikcilli Mh., 435 ada, 1 parsel , 117. Sk. No: 6/10 adresinde bulunan Depolu Dükkan.
2- Satışa çıkartılan gayrimenkulün durumuTaşınmaz içinde oturan olup,olmadığı bilinmemektedir. Şayet ikamet eden var ise ihale sonrası tahliye işlemleri alıcıya aittir. Depolu Dükkan vasıflı olup, Bodrum + Zemin katta bulunmaktadır. Brüt depo alanı 12 m2,dükkan alanı 50 m2 ,toplam ise 62 m2 alanlıdır.
3-Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değeri

186.000,00_TL ( Yüzseksenaltıbin TL )
4- Artırmaya iştirak için alınacak geçici teminatın tutarı

13.950,00_TL ( Onüçbindokuzyüzelli-TL)

Teminat olarak;

a-Para,
b-Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,
c- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değeri esas alınır),
d- Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir) kabul edilecektir,

5- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat;

Taşınmazın Alanya Vergi Dairesi Müdürü Odasında 15.04.2020 Çarşamba günü saat 14:30’da 1. ihale ile satışı yapılacaktır. İlk satışta alıcı çıkmadığı veya kanuni miktara ulaşılamadığı takdirde ikinci satış 7 gün sonra aynı yer ve saatte 22.04.2020 tarihinde yapılacaktır.

6 -Gayrimenkul satış şartnamesinin nerede görüleceği ve nereden temin edileceği;

Şartname. Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğünden görülebilecek ve temin edilebilecektir.

7- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği;

Taliplilerin artırmaya iştirak için teminatlarını Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı yatırarak, ihale saatinden önce satış komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

8- Gayrimenkulün satışı için verilen bedel satış için yeterli olmadığı takdirde tekrar ne zaman artırmaya çıkarılacağı;

Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75’ ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak,7 gün sonraki tarih de belirtilmek suretiyle gayrimenkulün aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

9- Tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer hakkında;

İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir