Ankara Büyükşehir Belediyesine Ait 1 Adet Mesken Satışı Yapılacaktır

✔ Ankara Büyükşehir Belediyesine Ait 1 Adet Mesken Satışı Yapılacaktır
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-83.png

Mülkiyeti, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. ve 37. Maddeleri hükümlerince Kapalı Teklif Usulü ihale edilerek, ‘‘ Taşınmaz Satışı İlan Listesinde ’’ belirlenen bedel üzerinden peşin; perakende olarak satışı yapılacaktır.

1- İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde; Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve ‘‘ Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini ’’ 500,00.-TL. (BeşyüzTürklirası ) (KDV Dahil) ücret karşılığında en geç 19/02/2020 Çarşamba günü, saat 16.00’ ya kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

2- Artırma ve İhale; 20/02/2020 Perşembe günü, Saat 14.30’ da Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom
Caddesi No:5 B Blok 1.Kat Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen toplantı salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Teklif mektupları, en geç 20/02/2020 Perşembe günü saat 12.00’ ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir.

Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

4- İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun
olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

Kimlik ve Yetki Belgeleri,

  • İkametgah İlmühaberi,
  • Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
  • Yer Görme Belgesi,
  • Şartname Alındı Makbuzu,
  • Teklif Mektubu,
  • Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

5- İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanun’unun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI, satış bedelinin tamamını, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen ( tapu harçları hariç ) İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir.

Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatı iade edilecektir.

Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

6- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun
görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’ nin ONAY’ ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM : EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YENİ YERLEŞİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ NO: 5 KAT 14 YENİMAHALLE / ANKARA

TELEFON : 0 312 507 25 60 FAX : 0 312 507 26 11

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok