Ankara Keçiören’de 130 adet Kamu Konutu Satış İhalesi

✔ Ankara Keçiören’de 130 adet Kamu Konutu Satış İhalesi
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.02.2020 — saat: 09:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Seymen Emlak Müdürlüğünce Mithatpaşa Caddesi No: 60 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Giriş Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış,
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-151.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-152.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-153.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-154.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-155.png

Ankara İli, Keçiören İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Seymen Emlak Müdürlüğünce Mithatpaşa Caddesi No: 60 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Giriş Kat İhale Salonu Çankaya / ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

3- (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

3- (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

3- (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4- 20.01.2020 tarihi itibariyle 2,3,4,5,9,17,23,29,33,58,61,69,99,107 ve 114′ nci sırada belirtilen bağımsız bölümler için ilgili kurumlarınca öncelikli alım hakkına sahip kişiler bildirilmemiş, diğer bağımsız bölümler için bildirilmiş olup, tümü için ilgili mevzuat ile 4706 sayılı Kanunun 4. Maddesi gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkı sahibi sayılacaktır.

5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Seymen Emlak Müdürlüğü Keçiören Kamu Konutları Satış Servisinde görülebilir.

6- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.”

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 60 06420 ÇANKAYA/ ANKARA Tel: 0 (312) 311 25 96 (Dahili 4302)

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok